Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok205/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
 • Zámok204/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
 • Zámok203/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane
 • Zámok202/2017 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zámok201/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
ďalšie ...

Judikatúra

 • 50/2017 Zb. rozh. tr.; Senát, ktorý rozhodoval o vine, nemusí byť vždy senátom, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o treste za dotknutý skutok ako trestný čin - napr. pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 42 Trestného zákona.
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, …
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • 9/2017 F.s.; Dodatok 17 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok8/2017 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
 • Zámok7/2017 F.s.; Metodické usmernenie MF/013682/2017-441 zo dňa 07. 06. 2017 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016
 • Zámok6/2017 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového ...
 • Zámok5/2017 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/011417/2017-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity
ďalšie ...
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this:
  hore