Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 97/2013 Zb. rozh.

č. 97/2013 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
I. Konanie a rozhodovanie o organizačných otázkach orgánov záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy.
II. Pôsobnosť súdov na ich preskúmanie v správnom súdnictve preto nie je daná.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júla 2012, sp. zn. 9 Nds/15/2012)
Žalobcovia v 1. až 42. rade podali na Okresnom súde K. I. žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia. V návrhu uviedli, že sú členmi Slovenského rybárskeho zväzu, v rámci ktorého sú združení v organizačnej zložke základnej organizácie, ktorou je Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v K. Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila Mestská konferencia Slovenského rybárskeho zväzu - Mestskej organizácie K., ktorej konanie aj prijaté rozhodnutia nie sú podľa ich názoru v súlade so stanovami Slovenského rybárskeho zväzu. Žalovaný na svojom mimoriadnom zasadnutí svojím uznesením z 13. apríla 2012 pozastavil platnosť všetkých uznesení prijatých na uvedenej mestskej konferencii a ďalším uznesením z toho istého dňa odporučil Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v K. opakovane vykonať členské schôdze obvodných organizácií číslo 2 a číslo 4 a do 30. júna 2012 aj mestskú konferenciu Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v K. V dôsledku skutočnosti, že proti rozhodnutiam žalovaného Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu nepripúšťajú opravný prostriedok, žalobcovia žiadali v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“), aby súd vyhlásil uznesenia žalovaného z 13. apríla 2012 za neplatné.
Okresný súd K. I. uznesením zo 14. júna 2012, postúpil vec Krajskému súdu v K. s odôvodnením, že na konanie je vecne a miestne príslušný tento súd, lebo združenie, ktorého rozhodnutie má súd preskúmať, je združením s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
Krajský súd v K. s postúpením veci nesúhlasil a vec 27. júna 2012 predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie. Svoj nesúhlas odôvodnil skutočnosťou, že Slovenský rybársky zväz je združenie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 83/1990 Zb. a z ustanovenia § 15 ods. 1 citovaného zákona ako aj ustanovenia § 246 OSP vyplýva, že na konanie je vecne (a aj miestne) príslušný okresný súd.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušný na rozhodovanie o vecnej príslušnosti (§ 246c veta prvá OSP a § 104a ods. 3 OSP) po prejedaní veci dospel k záveru, že nesúhlas Krajského súdu v K. s postúpením veci je dôvodný.
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 OSP).
Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 3 veta prvá OSP).
Vecná príslušnosť súdov na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov (do kategórie ktorých
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore