Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok253/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2018 - 2019
 • Zámok252/2017 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017
 • Zámok251/2017 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
 • Zámok250/2017 Z.z.; Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
 • Zámok249/2017 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • 50/2017 Zb. rozh. tr.; Senát, ktorý rozhodoval o vine, nemusí byť vždy senátom, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o treste za dotknutý skutok ako trestný čin - napr. pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 42 Trestného zákona.
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, …
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • 9/2017 F.s.; Dodatok 17 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok8/2017 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
 • Zámok7/2017 F.s.; Metodické usmernenie MF/013682/2017-441 zo dňa 07. 06. 2017 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016
 • Zámok6/2017 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/11364/2017-732 o uverejnení vzoru tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového ...
 • Zámok5/2017 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/011417/2017-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity
ďalšie ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

č. 97/2013 Zb. rozh.

č. 97/2013 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
I. Konanie a rozhodovanie o organizačných otázkach orgánov záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy.
II. Pôsobnosť súdov na ich preskúmanie v správnom súdnictve preto nie je daná.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júla 2012, sp. zn. 9 Nds/15/2012)
Žalobcovia v 1. až 42. rade podali na Okresnom súde K. I. žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú iba predplatitelia www.onlinezakony.sk po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

Objednajte si predplatné www.onlinezakony.sk a získajte tak prístup k právnym predpisom. Veľmi jednoduchú orientáciu uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

Viac o onlinezakony.sk

 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this:
  hore