Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok13/2018 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
 • Zámok11/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
 • Zámok10/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
 • Zámok9/2018 Z.z.; Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky 35/2012 Z. z.
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok76/2017 Zb. rozh. tr.; Ak došlo k uznaniu cudzieho rozhodnutia v konaní podľa Trestného poriadku (prvý diel tretej hlavy piatej časti tohto zákona), pri nariadení výkonu uznaného cudzieho rozhodnutia a pri rozhodovaní o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok1/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/7644/2018-732 k uplatňovaniu sadzby spotrebnej dane podľa § 46p zákona 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní
 • Zámok29/2017 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zámok28/2017 F.s.; Oznámenie MF SR MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov
 • Zámok27/2017 F.s.; Oznámenie MF SR MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
 • Zámok26/2017 F.s.; Zmena 2 všeobecnej licencie na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol
ďalšie ...
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore