Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 121736/2018
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Telefón: +421 249234331 / 249234355 Fax: +421 4843413326
Email: kornelia.cerna@financnasprava.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 121736/2018
Hlavný kód CPV
71632000-7
Druh zákazky
OPIS
Názov
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích
Časť č.: 0
Dodatočné kódy CPV
98110000-7

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Finančné riaditeľstvo SR a jeho organizačné zložky na celom území Slovenskej republiky.
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích.
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL IV: POSTUP
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 120-213150
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: 121736/2018
Časť č.:
Názov: Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
2016-06-15T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 345 000,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-13T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV:
71632000-7
Dodatočné kódy CPV
98110000-7

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Finančné riaditeľstvo SR a jeho organizačné zložky na celom území Slovenskej republiky.
Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích.
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 379 500,00
bez DPH
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
V súlade s § 18 ods. 3 písmeno b) Zákona o verenom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 v závislosti od typu zákazky alebo koncesie a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmeny alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby.
Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 345 000,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 379 500,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore