Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01Z
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
OMNIA KLF, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00211095
Kukučínova 2734, 02401 Kysucké Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: OMNIA KLF, a. s.
Telefón: +421 907750833
Email: kubik@omniaklf.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://omniaklf.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo:
Hlavný kód CPV
42000000-6
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodanie Kovacieho lisu s následným rozvalcovaním, vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obslužného personálu.
Časť č.: II. časť - Kovací lis s následným rozvalcovaním
Dodatočné kódy CPV
42634000-9

51500000-7

80511000-9

60000000-8

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodanie Kovacieho lisu s následným rozvalcovaním, vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obslužného personálu. Bližšia špecifikácia II. časti predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 420
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 13462- WYT, Vestník č. 190/2016 - 30.09.2016
Časť č.: II. časť predmetu zákazky
Názov: Názov II. časti predmetu zákazky: Kovací lis s následným rozvalcovaním
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2017-09-06T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 4 440 960,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
42000000-6
Dodatočné kódy CPV
42634000-9

51500000-7

80511000-9

60000000-8

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Opis obstarávania
Predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodanie Kovacieho lisu s následným rozvalcovaním, vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obslužného personálu. Bližšia špecifikácia II. časti predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 420
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 4 440 960,00
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Zmena v zákazke spočíva v posune celkového disponibilného času odovzdania diela zo strany zhotoviteľa objednávateľovi o 30 kalendárnych dní, t.z. z pôvodne stanovených 420 (štyristodvadsať) dní na súčasných 450 (štyristopäťdesiat) dní od nadobudnutia účinnosti predmetnej Zmluvy o dielo. Predmetom Dodatku č.1 k ZoD je ďalej aj zmena (sprísnenie) platobných podmienok voči zhotoviteľovi.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 4 440 960,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 4 440 960,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore