Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok421/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia 1/2014
 • Zámok420/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok419/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky 73/2019 Z. z.
 • Zámok418/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
 • Zámok417/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok26/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/014649/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok25/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019394/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok24/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účt. závierky pre účt. jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými ...
 • Zámok23/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, ...
 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
RAVENS AD s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50667416
Mýtna 607/47, 06401 Stará Ľubovňa

Slovensko
Kontaktná osoba: RAVENS AD s.r.o.
Telefón: +421 948904296
Email: sineatender@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ravens.sk/
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: RAV01/2017
Hlavný kód CPV
42960000-3
Druh zákazky
OPIS
Názov
Časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ, Časť č. 2 UV TLAČIAREŇ, Časť č. 3 TERMOLIS
Časť č.: 1, 2, 3
Dodatočné kódy CPV
42991200-1

42718200-4

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: RAVENS AD s.r.o., Dubovica 360, 082 71 Lipany.
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení: Pre časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ: Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks Laminátor 1 ks Rezací ploter 1 ks Očkovač na bannery 1 ks Pre časť č. 2 UV TLAČIAREŇ UV tlačiareň 1 ks Pre časť č. 3 TERMOLIS Termolis 1 ks
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
ODDIEL IV: POSTUP
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 177-400944
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: RAV01/2017
Časť č.: Časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ, Časť č. 2 UV TLAČIAREŇ, Časť č. 3 TERMOLIS
Názov: Technológia pre reklamnú tlačiarenskú produkciu
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
2018-08-31T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 73 360,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ján Havran- predseda komisie Ing. Tomáš Melničak- člen komisie Ing. Marián Havran- člen komisie Verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-13T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV:
42960000-3
Dodatočné kódy CPV
42991200-1

42718200-4

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: RAVENS AD s.r.o., Torysa 328, 082 76 Torysa.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení: Pre časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ: Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks Laminátor 1 ks Rezací ploter 1 ks Očkovač na bannery 1 ks Pre časť č. 2 UV TLAČIAREŇ UV tlačiareň 1 ks Pre časť č. 3 TERMOLIS Termolis 1 ks
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 73 360,00
bez DPH
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Dodatkom č. 1 sa mení Článok IV. zmluvy, Kúpna cena a platobné podmienky, bod 4, nasledovne: Splatnosť faktúr dojednali zmluvné strany nasledovne: a) 100 % z ceny je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci po dodaní predmetu zmluvy, pričom predmet zmluvy sa považuje za dodaný jeho uvedením do prevádzky a podpísaním preberacieho protokolu zmluvnými stranami; splatnosť faktúry je 60 dní. Dodatkom č. 2 sa mení Článok III. zmluvy, Miesto a spôsob prevzatia predmetu zmluvy, bod 1, nasledovne: Miestom dodania predmetu zmluvy je prevádzka kupujúceho RAVENS AD s.r.o., Torysa 328, 082 76 Torysa.
Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 73 360,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 73 360,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore