Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
RAVENS AD s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50667416
Mýtna 607/47, 06401 Stará Ľubovňa

Slovensko
Kontaktná osoba: RAVENS AD s.r.o.
Telefón: +421 948904296
Email: sineatender@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ravens.sk/
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: RAV01/2017
Hlavný kód CPV
42960000-3
Druh zákazky
OPIS
Názov
Časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ, Časť č. 2 UV TLAČIAREŇ, Časť č. 3 TERMOLIS
Časť č.: 1, 2, 3
Dodatočné kódy CPV
42991200-1

42718200-4

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: RAVENS AD s.r.o., Dubovica 360, 082 71 Lipany.
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení: Pre časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ: Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks Laminátor 1 ks Rezací ploter 1 ks Očkovač na bannery 1 ks Pre časť č. 2 UV TLAČIAREŇ UV tlačiareň 1 ks Pre časť č. 3 TERMOLIS Termolis 1 ks
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
ODDIEL IV: POSTUP
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 177-400944
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: RAV01/2017
Časť č.: Časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ, Časť č. 2 UV TLAČIAREŇ, Časť č. 3 TERMOLIS
Názov: Technológia pre reklamnú tlačiarenskú produkciu
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
2018-08-31T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 73 360,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ján Havran- predseda komisie Ing. Tomáš Melničak- člen komisie Ing. Marián Havran- člen komisie Verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-13T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV:
42960000-3
Dodatočné kódy CPV
42991200-1

42718200-4

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: RAVENS AD s.r.o., Torysa 328, 082 76 Torysa.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení: Pre časť č. 1 VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ: Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks Laminátor 1 ks Rezací ploter 1 ks Očkovač na bannery 1 ks Pre časť č. 2 UV TLAČIAREŇ UV tlačiareň 1 ks Pre časť č. 3 TERMOLIS Termolis 1 ks
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 73 360,00
bez DPH
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Dodatkom č. 1 sa mení Článok IV. zmluvy, Kúpna cena a platobné podmienky, bod 4, nasledovne: Splatnosť faktúr dojednali zmluvné strany nasledovne: a) 100 % z ceny je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci po dodaní predmetu zmluvy, pričom predmet zmluvy sa považuje za dodaný jeho uvedením do prevádzky a podpísaním preberacieho protokolu zmluvnými stranami; splatnosť faktúry je 60 dní. Dodatkom č. 2 sa mení Článok III. zmluvy, Miesto a spôsob prevzatia predmetu zmluvy, bod 1, nasledovne: Miestom dodania predmetu zmluvy je prevádzka kupujúceho RAVENS AD s.r.o., Torysa 328, 082 76 Torysa.
Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 73 360,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 73 360,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore