Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Sociálna poisťovňa, ústredie
Telefón: +421 2906171034
Email: peter.ivan@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.socpoist.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo:
Hlavný kód CPV
90910000-9
Druh zákazky
OPIS
Názov
Upratovacie a čistiace služby pre sociálnu poisťovňu
Časť č.: Časť D Východ
Dodatočné kódy CPV
90911200-8

90919200-4

90911300-9

90919100-3

Miesto vykonania
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa nachádzajúcich sa na Východnom Slovensku.
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL IV: POSTUP
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 249-525506
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu pobočky Východ
Časť č.: Časť D Východ
Názov: Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu pobočky Východ
PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
2017-12-27T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 1 049 998,94
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-12T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV:
90910000-9
Dodatočné kódy CPV
90911200-8

90919200-4

90911300-9

90919100-3

Miesto vykonania
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa nachádzajúcich sa na Východnom Slovensku.
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 48
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 1 049 998,94
bez DPH
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Z dôvodu zmeny miesta poskytovania predmetu zmluvy Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava (zmena sídla pobočky) z adresy Štítnická 12 a 14 v Rožňave na adresu Šafárikova 22, Rožňava a bez toho, aby došlo k zmene v zmluve dohodnutej ceny.
Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 1 049 998,94
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 1 049 998,94
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore