Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: RDGE1
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47607670
Duklianska 524/38, 97251 Handlová

Slovensko
Kontaktná osoba: ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
Telefón: +421 915793336
Email: jspevar@ux.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: RDGE1
Hlavný kód CPV
42200000-8
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Prvý handlovský remeselný minipivovar
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
42213000-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kremnická 12, 972 51 Handlová
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je obstaranie technológie na varenie remeselného nefiltrovaného piva o objeme 1000l na várku, podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov spolu s dodávkou, montážou a sfunkčnením. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a Inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Časť č.:
Názov: Prvý handlovský remeselný minipivovar
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-05-03T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 404 250,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
42200000-8
Dodatočné kódy CPV
42213000-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kremnická 12, 972 51 Handlová
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie technológie na varenie remeselného nefiltrovaného piva o objeme 1000l na várku, podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov spolu s dodávkou, montážou a sfunkčnením. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 404 250,00
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Predávajúci dodá Predmet kúpy v zmysle čl. 1. PREDMET ZMLUVY v nasledovných lehotách: 1.1.1. dodávku zariadení technológie výroby piva a dopravu všetkých položiek, v lehote do 6 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. 1.1.2. inštaláciu pivovaru vrátane sfunkčnenia všetkých spolupracujúcich komponentov, zaškolenie personálu na obsluhu pivovaru a inžiniering je predávajúci povinný zabezpečiť do 30 dní od oznámenia kupujúceho o finálnej pripravenosti miesta plnenia zmluvy. 1.2. Kupujúci oznámi informáciu podľa bodu 1.1.2 predávajúcemu po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 404 250,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 404 250,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore