Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok421/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia 1/2014
 • Zámok420/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok419/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky 73/2019 Z. z.
 • Zámok418/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
 • Zámok417/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok26/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/014649/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok25/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019394/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok24/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účt. závierky pre účt. jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými ...
 • Zámok23/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, ...
 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: RDGE1
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47607670
Duklianska 524/38, 97251 Handlová

Slovensko
Kontaktná osoba: ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.
Telefón: +421 915793336
Email: jspevar@ux.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: RDGE1
Hlavný kód CPV
42200000-8
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Prvý handlovský remeselný minipivovar
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
42213000-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kremnická 12, 972 51 Handlová
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je obstaranie technológie na varenie remeselného nefiltrovaného piva o objeme 1000l na várku, podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov spolu s dodávkou, montážou a sfunkčnením. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a Inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Časť č.:
Názov: Prvý handlovský remeselný minipivovar
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-05-03T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 404 250,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
42200000-8
Dodatočné kódy CPV
42213000-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kremnická 12, 972 51 Handlová
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie technológie na varenie remeselného nefiltrovaného piva o objeme 1000l na várku, podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov spolu s dodávkou, montážou a sfunkčnením. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 404 250,00
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Predávajúci dodá Predmet kúpy v zmysle čl. 1. PREDMET ZMLUVY v nasledovných lehotách: 1.1.1. dodávku zariadení technológie výroby piva a dopravu všetkých položiek, v lehote do 6 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. 1.1.2. inštaláciu pivovaru vrátane sfunkčnenia všetkých spolupracujúcich komponentov, zaškolenie personálu na obsluhu pivovaru a inžiniering je predávajúci povinný zabezpečiť do 30 dní od oznámenia kupujúceho o finálnej pripravenosti miesta plnenia zmluvy. 1.2. Kupujúci oznámi informáciu podľa bodu 1.1.2 predávajúcemu po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 404 250,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 404 250,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore