Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 37/2018/3
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Telefón: +421 557894933 Fax: +421 557894936
Email: agnesa.fugediova@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.scksk.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 37/2018/3
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
45233223-8

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vybrané úseky ciest Košického samosprávneho kraja. Jednotlivé úseky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky sú opravy ciest na vybraných úsekov technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi na území Košického samosprávneho kraja. Cieľom oprav je uvedenie povrchových vlastností vozovky do požadovaného stavu a predĺženie životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: Opravy ciest techn. penetrač.makadamu a súv. údržba vozoviek emulznými techn. za studena - nátermi
Časť č.:
Názov: Dodatok č. 1- k ZnUSP č. 120/06/2017/SCKSK-Opravy ciest technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-07T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 1 344 176,85
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45000000-7
Dodatočné kódy CPV
45233223-8

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vybrané úseky ciest Košického samosprávneho kraja. Jednotlivé úseky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú opravy ciest na vybraných úsekov technológiou penetračného makadamu a súvislá údržba vozoviek emulznými technológiami za studena - nátermi na území Košického samosprávneho kraja. Cieľom oprav je uvedenie povrchových vlastností vozovky do požadovaného stavu a predĺženie životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 36
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 1 349 456,85
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Z dôvodu vzniku naviac prác (skutočné výmery úsekov s plánovanou realizáciou dvojvrstvového náteru prekročili predpokladaný rozsah prác) uvedených v prílohe č. 1.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 1 344 176,85
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 1 349 456,85
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore