Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: V033/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30809215
Gerulatská 63, 85110 Bratislava - mestská časť Rusovce

Slovensko
Kontaktná osoba: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: osoba podľa § 8
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: všeobecné služby
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: P037/2017
Hlavný kód CPV
45214100-1
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy - jednopodlažná budova 2-triednej škôlky pre 2 x 20 detí. Stavba sa skladá z jedného stavebného objektu - Stavebný objekt SO-01. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Dodatočné kódy CPV

Miesto vykonania
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Gerulatská 63, 851 10 Bratislava-Rusovce, parcelné číslo: 108/1, 108/4, 109, k. ú. Rusovce
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy - jednopodlažná budova 2-triednej škôlky pre 2 x 20 detí. Stavba sa skladá z jedného stavebného objektu - Stavebný objekt SO-01. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Kritéria nákladov
Kritéria nákladov
Celková cena diela:95:
Doba realizácie diela v dňoch:5:
Informácie o fondoch EÚ
IROP-PO2-SC221-2016-10:
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 465 918,83
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 410 553,49
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore