Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 04/2017d
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Telefón: +421 259375445 Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 04/2017
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Oprava časti administratívnej budovy
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
45213150-9

45310000-3

45330000-9

45421145-2

45432112-2

45431200-9

45432110-8

45410000-4

45442100-8

45421146-9

45421152-4

42416100-6

45313100-5

42512000-8

45331220-4

35123100-3

35123200-4

60000000-8

90500000-2

90512000-9

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. NP, -realizácie kazetového obkladu stropov na chodbách - III. NP a IV. NP, -montáže žalúzii, -murárskych prác, -opráv vnútorných omietok, vystierkovanie stien dotknutých priestorov, -maliarskych práce, maľovania interiéru dotknutých priestorov, -vybudovania prístupového a dochádzkového systému budov a celého areálu /prístup do dvora a na parkovisko na verejne dostupnom priestore pred hlavnou budovou/, -modernizácie výťahov dodávka a montáž osobného a nákladného výťahu /5 podlaží/, -vybudovania nových priestorov predajne a vstupu do budovy - I. NP, -opravy kancelárií - I.NP a II. NP.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Časť č.:
Názov: Oprava časti administratívnej budovy
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-01-22T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 534 799,99
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45000000-7
Dodatočné kódy CPV
45213150-9

45310000-3

45330000-9

45421145-2

45432112-2

45431200-9

45432110-8

45410000-4

45442100-8

45421146-9

45421152-4

42416100-6

45313100-5

42512000-8

45331220-4

35123100-3

35123200-4

60000000-8

90500000-2

90512000-9

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, 3/4 -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. NP, -realizácie kazetového obkladu stropov na chodbách - III. NP a IV. NP, -montáže žalúzii, -murárskych prác, -opráv vnútorných omietok, vystierkovanie stien dotknutých priestorov, -maliarskych práce, maľovania interiéru dotknutých priestorov, -vybudovania prístupového a dochádzkového systému budov a celého areálu /prístup do dvora a na parkovisko na verejne dostupnom priestore pred hlavnou budovou/, -modernizácie výťahov dodávka a montáž osobného a nákladného výťahu /5 podlaží/, -vybudovania nových priestorov predajne a vstupu do budovy - I. NP, -opravy kancelárií - I.NP a II. NP.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 614 475,08
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Predmetom dodatku je úprava rozmerov kabíny osobného výťahu a strojovňovej technológie na bezstrojovňovú, na ktorom sa zmluvné strany dohodli z dôvodu nerealizovateľnosti osadenia osobného výťahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Pribila partner s.r.o. (06/2017)
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 614 681,06
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 614 475,08
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore