Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 04/2017d
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Telefón: +421 259375445 Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 04/2017
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Oprava časti administratívnej budovy
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
45213150-9

45310000-3

45330000-9

45421145-2

45432112-2

45431200-9

45432110-8

45410000-4

45442100-8

45421146-9

45421152-4

42416100-6

45313100-5

42512000-8

45331220-4

35123100-3

35123200-4

60000000-8

90500000-2

90512000-9

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. NP, -realizácie kazetového obkladu stropov na chodbách - III. NP a IV. NP, -montáže žalúzii, -murárskych prác, -opráv vnútorných omietok, vystierkovanie stien dotknutých priestorov, -maliarskych práce, maľovania interiéru dotknutých priestorov, -vybudovania prístupového a dochádzkového systému budov a celého areálu /prístup do dvora a na parkovisko na verejne dostupnom priestore pred hlavnou budovou/, -modernizácie výťahov dodávka a montáž osobného a nákladného výťahu /5 podlaží/, -vybudovania nových priestorov predajne a vstupu do budovy - I. NP, -opravy kancelárií - I.NP a II. NP.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Časť č.:
Názov: Oprava časti administratívnej budovy
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-01-22T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 534 799,99
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45000000-7
Dodatočné kódy CPV
45213150-9

45310000-3

45330000-9

45421145-2

45432112-2

45431200-9

45432110-8

45410000-4

45442100-8

45421146-9

45421152-4

42416100-6

45313100-5

42512000-8

45331220-4

35123100-3

35123200-4

60000000-8

90500000-2

90512000-9

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, 3/4 -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. NP, -realizácie kazetového obkladu stropov na chodbách - III. NP a IV. NP, -montáže žalúzii, -murárskych prác, -opráv vnútorných omietok, vystierkovanie stien dotknutých priestorov, -maliarskych práce, maľovania interiéru dotknutých priestorov, -vybudovania prístupového a dochádzkového systému budov a celého areálu /prístup do dvora a na parkovisko na verejne dostupnom priestore pred hlavnou budovou/, -modernizácie výťahov dodávka a montáž osobného a nákladného výťahu /5 podlaží/, -vybudovania nových priestorov predajne a vstupu do budovy - I. NP, -opravy kancelárií - I.NP a II. NP.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 614 475,08
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
Predmetom dodatku je úprava rozmerov kabíny osobného výťahu a strojovňovej technológie na bezstrojovňovú, na ktorom sa zmluvné strany dohodli z dôvodu nerealizovateľnosti osadenia osobného výťahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Pribila partner s.r.o. (06/2017)
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 614 681,06
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 614 475,08
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore