Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok184/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Zámok183/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
  • Zámok182/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
  • Zámok181/2020 Z.z.; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
  • Zámok180/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
  • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
  • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01 - SVP - SP BB
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica

Slovensko
Kontaktná osoba: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Telefón: +421 221025897
Email: havas@svp.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 01 - SVP - SP BB
Hlavný kód CPV
45246400-7
Druh zákazky
Stručný opis:
Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajšieho inundačného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica. Jediné územie inundácie v intraviláne mesta je ľavý breh Hrona a to: Medzi ulicou 9.Mája, od podjazdu pod železničným telesom smer príjazd na most na ulici 9.Mája, až po breh pod Malou železničnou stanicou v šírke až po teleso železničného násypu. S týmto územím, ako inundačným územím pre využitie prietočnej kapacity koryta sa počíta aj v tejto stavbe. Ľavý a pravý breh rieky Hron, mimo toto inundačné územie je chránený navrhovanou stavbou, ktorá pozostáva z vybudovania protipovodňových nábrežných múrov a k ním prislúchajúcich častí mobilnej protipovodňovej ochrany, nad hladinu návrhovej povodne 1,0 m. Úsek 4: Protipovodňová línia na 4. úseku, potoku Bystrica v r. km 175,380 je navrhnutá tak, aby spätné vzdutie od Hrona pri návrhovej povodni Q100 v Hrone a prietoky Bystrice v koryte Bystrice neboli preliate do chráneného územia. Pre Bystricu je bezpečnostné prevýšenie navrhnuté na výšku 1,5 m v celom úseku a pri zaústení Bystrice do Hrona až na 1,7-2,0 m. Pevná časť protipovodňovej ochrany, pokiaľ sa nenachádza v mieste ciest a chodníkov, je navrhnutá do úrovne hladiny pri Qnávrhovom a viac. V mieste priechodov pre chodcov, prechodov cestných komunikačných prepojení, vstupov do koryta a podobne sú otvory v nábrežnom múre hradené mobilnými prvkami protipovodňovej ochrany na plnú výšku od prahu hradenia, ktorý kopíruje súčasný terén komunikácií a chodníkov. Banská Bystrica Majer, ochrana intravilánu pred povodňami, rekonštrukcia: Technické riešenie stavby v lokalite medzi lávkou v Majeri (r. km 178,232) a cestným mostom do priemyselného parku v Šalkovej cez Selčiansky potok je funkčným a stavebným pokračovaním ochranných opatrení, ktoré končia pri lávke v Majeri (Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami, 3. úsek pravý breh). Navrhované technické riešenie protipovodňových opatrení pozostáva: - z vybudovania nábrežného múru na pravom brehu Hrona a Selčianskeho potoka - z prevýšenia existujúcej pravostrannej zemnej ochrannej hrádze Selčianskeho potoka - z vybudovania objektu protipovodňového hradenia otvoru v nábrežnom múre v mieste schodov. Protipovodňové ochranné opatrenia v riešenom úseku Hrona sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany územia na návrhový prietok Q100 = 503 m3.s-1 s prevýšením 1,0 m nad hladinu návrhového prietoku. Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564, rekonštrukcia: Účelom stavby je zabezpečiť protipovodňovú ochranu územia na pravom a ľavom brehu Hrona a to od r. km 172,000 (cestný most do Iliaša) po r. km 173,564 (cestný most Kráľová). Protipovodňové opatrenia sú navrhnuté s prevýšením 1,0 m nad vypočítanú výšku hladiny v koryte a inundácii pri prietoku návrhovej povodne Q100 = 560 m3 . s-1. Technické riešenie rekonštrukcie pozostáva zo zvýšenia kapacity ochrannej hrádze v dĺžke 1011 m formou dobudovania nábrežného múrika max. výšky cca 1,0 m a zo samotnej rekonštrukcie existujúcich nábrežných múrov v dĺžke 513 m. Prevádzkové otvory v nábrežných múroch počas povodňových prietokov budú ochránené mobilnými prvkami a ľavostranný železničný podchod bude ochránený dočasným vrecovaním. Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - 6. Sklad mobilného hradenia: Navrhovaná stavba je skladom pre stavbu, v rozsahu areálu Skladu MH sú vymedzené plochy pre čistenie, ošetrovanie a údržbu komponentov mobilného hradenia. Táto údržba sa musí vykonať vždy pred uložením komponentov na palety a uskladnením paliet s komponentami do skladu.
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45247211-2

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Banská Bystrica, k. ú. Banská Bystrica, k. ú. Radvaň, k. ú. Šalková
Opis obstarávania:
V zmysle bodu II.1.4 tohto oznámenia a v zmysle súťažných podkladov Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta zhotovenia predmetu zákazky znáša záujemca. Presný termín a čas obhliadky miesta zhotovenia predmetu zákazky si záujemcovia dohodnú podľa bodu 23. súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy 0PKZ-P02-SC211- 2017-21, žiadosť NFP 310020L363.
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 227-472304
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKYBanská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 8
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Áno
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 21 488 913,33
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore