Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01/Nesvady/MŠ-SP
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306606
Obchodná 23, 94651 Nesvady

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Nesvady
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tendersolution.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 01/Nesvady/MŠ-SP
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Predmetom zákazky je sanácia, oprava a technická modernizácia materskej školy Nesvady. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažnych podkladoch.
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Obec Nesvady, Materská škola, Sládkovičová 2, Nesvady
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je sanácia, oprava a technická modernizácia materskej školy Nesvady. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažnych podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o fondoch Európskej únie
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 1
Časť č.:
Názov: Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-06-11T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 448 270,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45000000-7
Dodatočné kódy CPV
45000000-7

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Obec Nesvady, Materská škola, Sládkovičová 2, Nesvady
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je sanácia, oprava a technická modernizácia materskej školy Nesvady. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažnych podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 448 270,00
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
V zmysle zmeny projektu, ktorá bola schválená Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Bratislava zhotoviteľ vykoná nasledovné zmeny dodávanych materiálov (tovarov) potrebnych na zhotovenie diela : Objekt : Modernizácia osvetlenia Zmena pôvodnych žiarivkovych svietidiel na nové LED svietidlá v zmysle Rozpočtu (oceneny vykaz vymer) časť Modernizácia osvetlenia, ktory je ako Príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Objekt : Ústredné vykurovanie Zmena pôvodnych plynovych stacionárnych kotlov Protherm Grizly na nové plynové kondenzačné kotle Viessmann Vitodens v zmysle Rozpočtu (oceneny vykaz vymer) časť Ústredné vykurovanie, ktory je ako Príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Zmenou dodávanych materiálov (tovarov) uvedenych v bode 1.) tohto článku nedôjde k zmene vyšky ceny predmetu zmluvy, t. j. vyška celkovych nákladov stavby zostáva nezmenená Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 646/2018 zostávajú nezmenené.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 448 270,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 448 270,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore