Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 03/2018c
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Telefón: +421 259375445 Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 03/2018
Hlavný kód CPV
71351000-3
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektov čiastkových geologických úloh, riešenie stretov záujmov, odvŕtanie a zabudovanie nových čerpacích a pozorovacích hydrogeologických vrtov, realizácia a vyhodnotenie dlhodobých hydrodynamických skúšok a vypracovanie čiastkových záverečných správ pre 12 dvojíc exploatačných a pozorovacích hydrogeologických vrtov, ktoré budú realizované na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov a následná realizácia dlhodobých hydrodynamických skúšok na exploatačných prieskumných hydrogeologických vrtoch.
Časť č.: I.
Dodatočné kódy CPV
71351913-6

71351910-5

76532000-1

71351730-9

71351900-2

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby: Vybrané lokality na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava bližšie špecifikované v SP. Miesto odovzdania dokumentačných výstupov zákazky: na adrese v Oddiely I.1.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov a následná realizácia dlhodobých hydrodynamických skúšok na exploatačných prieskumných hydrogeologických vrtoch v rámci pripravovaného projektu: Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky. Výsledkom realizácie Časti I. zákazky bude vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov a následná realizácia dlhodobých hydrodynamických skúšok na exploatačných prieskumných hydrogeologických vrtoch. Čiastkové výstupy realizácie zákazky sú: - Projekty čiastkových geologických úloh vrátane riešenia stretov záujmov vypracované v tlačenej forme v počte 2 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 2 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). - Odvŕtané, zabudované a vystrojené nové čerpacie a pozorovacie hydrogeologické vrty vrátane príslušnej geologickej dokumentácie realizácia technickej časti čiastkovej geologickej úlohy. - Realizované a vyhodnotené hydrodynamické skúšky v trvaní 30 dní (z toho spolu 25 dní čerpacie / odberové skúšky a 5 dní stúpacie skúšky), vrátane sumarizovanej a príslušne uloženej geologickej dokumentácie. - Čiastkové záverečné správy, kde budú zhrnuté výsledky realizovaných geologických prác vypracované v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria Časť I. predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 310030N706
Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z prostriedkov schváleného projektu "Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky" ITMS2014+ kód projektu: 310030N706 financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Názov
Geofyzikálne prieskumné služby.
Časť č.: II.
Dodatočné kódy CPV
71351913-6

71351910-5

71351200-5

71351730-9

71351900-2

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby: Vybrané lokality na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava bližšie špecifikované v SP. Miesto odovzdania dokumentačných výstupov zákazky: na adrese v Oddiely I.1.
Opis obstarávania:
Cieľom geofyzikálnych prieskumných služieb je určenie vzťahov podzemných a povrchových vôd, identifikácia bodových prestupov a pásiem prestupov podzemných vôd do povrchových vôd, identifikácia oblastí s prevládajúcou infiltráciou a tvorbou zdrojov podzemných vôd a oblastí prirodzených výstupov podzemných vôd v rámci základného režimu ich cirkulácie. Výstupmi riešenia zákazky bude georeferencovaný súbor základných výstupov meraní, georeferencovaný súbor interpretovaných anomálií pre merania teploty a elektrolytickej vodivosti povrchových tokov. Výstupy predstavujú podkladové informácie potrebné pre hodnotenie podzemných vôd v rámci projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica. Čiastkovými výstupmi realizácie zákazky budú: - Projekt čiastkovej geologickej úlohy (podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky), vrátane riešenia stretov záujmov vypracovaný v tlačenej forme v počte 2 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 2 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). - Čiastkové záverečné správy, kde budú zhrnuté všetky výsledky realizovaných geologicko-geofyzikálnych služieb, vrátane dokumentácie a interpretácie výsledkov meraní vypracované v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria Časť II. predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 310030N706
Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z prostriedkov schváleného projektu "Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky" ITMS2014+ kód projektu: 310030N706 financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 038-083038
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKYI.:Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov a následná realizácia dlhodobých hydrodynamických skúšok na exploatačných prieskumných hydrogeologických vrtoch.:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 1 155 000,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

II.:Geofyzikálne prieskumné služby.:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 39 500,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: RNDr. Radovan Černák, PhD. predseda komisie, RNDr. Peter Malík, CSc. člen, RNDr. Jozef Kordík, PhD. - člen, Mgr. Daniel Marcin, PhD. člen, RNDr. Katarína Benková člen. Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: Ing. Ľubica Sokolíková člen, Ing. Jana Schmiedlová člen, Ing. Marta Gandžalová Jančeková, osoba zodpovedná za proces VO a člen.
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-13T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore