Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 06/2018a
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Telefón: +421 259375445 Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://geology.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 06/2018
Hlavný kód CPV
71351000-3
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v rámci pripravovaného projektu Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
OPIS
Názov
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka a Lodno
Časť č.: I.
Dodatočné kódy CPV
71351913-6

71351910-5

71351200-5

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby: vybrané lokality Žilinského kraja bližšie špecifikované v časti B.1 SP. Miesto odovzdania dokumentačných výstupov zákazky: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Žilinského kraja: 1.1Inžinierskogeologický prieskum a realizácia okamžitých protihavarijných opatrení svahovej deformácie na lokalite Babín 1.2Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Liptovská Štiavnica 1.3Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Mojšova Lúčka 1.4Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Lodno. Výsledkom realizácie Časti I. zákazky bude realizácia inžinierskogeologických prieskumov svahových deformácií na vybraných lokalitách Žilinského kraja. Čiastkové výstupy realizácie zákazky sú: Projekty čiastkových geologických úloh, vrátane riešenia stretov záujmov a vstupov na pozemky, vypracované v tlačenej forme v počte 2 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 2 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Okamžité protihavarijné opatrenia na lokalite Babín vrátane príslušnej geologickej dokumentácie realizácia technickej časti čiastkovej geologickej úlohy. Zabudované a vystrojené nové piezometrické a inklinometrické vrty na lokalite Liptovská Štiavnica, vrátane príslušnej geologickej dokumentácie realizácia technickej časti čiastkovej geologickej úlohy. Čiastkové záverečné správy, kde budú zhrnuté výsledky realizovaných geologických prác vypracované v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet danej častí zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 310031N709
Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z prostriedkov schváleného projektu "Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa", ITMS2014+ kód projektu: 310031N709 financovaného z OPKŽP.

Názov
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Brehy - Močarina, Lipovany 2 a Orovnica
Časť č.: II.
Dodatočné kódy CPV
71351913-6

71351910-5

71351200-5

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby: vybrané lokality Banskobystrického kraja bližšie špecifikované v časti B.1 SP. Miesto odovzdania dokumentačných výstupov zákazky: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Opis obstarávania:
svahových deformácií na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja: 2.1Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Brehy Močarina 2.2Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Lipovany 2 2.3Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Orovnica Výsledkom realizácie Časti II. zákazky bude realizácia inžinierskogeologických prieskumov svahových deformácií na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja. Čiastkové výstupy realizácie zákazky sú: Projekty čiastkových geologických úloh, vrátane riešenia stretov záujmov a vstupov na pozemky, vypracované v tlačenej forme v počte 2 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 2 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Zabudované a vystrojené nové piezometrické vrty na lokalite Orovnica, vrátane príslušnej geologickej dokumentácie realizácia technickej časti čiastkovej geologickej úlohy. Čiastkové záverečné správy, kde budú zhrnuté výsledky realizovaných geologických prác vypracované v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet danej častí zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 310031N709
Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z prostriedkov schváleného projektu "Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa", ITMS2014+ kód projektu: 310031N709 financovaného z OPKŽP.

Názov
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce a Bardejov Postajok, Gróner.
Časť č.: III.
Dodatočné kódy CPV
71351913-6

71351910-5

71351200-5

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby: vybrané lokality Prešovského kraja bližšie špecifikované v časti B.1 SP. Miesto odovzdania dokumentačných výstupov zákazky: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Prešovského kraja: 3.1Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Krivany 3.2Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Matysová 3.3Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Bajerovce 1 3.4Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Rožkovany 3.5Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Vyškovce 3.6Inžinierskogeologický prieskum svahovej deformácie na lokalite Bardejov Postajok, Gróner Výsledkom realizácie Časti III. zákazky bude realizácia inžinierskogeologických prieskumov svahových deformácií na vybraných lokalitách Prešovského kraja. Čiastkové výstupy realizácie zákazky sú: Projekty čiastkových geologických úloh, vrátane riešenia stretov záujmov a vstupov na pozemky, vypracované v tlačenej forme v počte 2 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 2 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Čiastkové záverečné správy, kde budú zhrnuté výsledky realizovaných geologických prác vypracované v tlačenej forme v počte 3 ks a na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks (v prehľadnom členení za každú lokalitu). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet danej častí zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+ kód projektu: 310031N709
Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z prostriedkov schváleného projektu "Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa", ITMS2014+ kód projektu: 310031N709 financovaného z OPKŽP.

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 060-132573
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKYI.:Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka a Lodno:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 104 366,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

II.:Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Brehy - Močarina, Lipovany 2 a Orovnica:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Áno
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 54 064,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

III.:Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce a Bardejov Postajok, Gróner.:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Áno
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 70 203,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: Mgr. Eduard Mašlár predseda komisie, Mgr. Marián Stercz člen, Mgr. Peter Ondrejka člen, Mgr. Ingrid Mašlárová člen Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky: Ing. Ľubica Sokolíková člen, Ing. Jana Schmiedlová člen, Ing. Marta Gandžalová Jančeková, osoba zodpovedná za proces VO a člen
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-13T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore