Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: UP-VO/2018/2204
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Trenčín
Telefón: +421 326504265
Email: marta.sokolikova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trencin.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: UP-VO/2018/2204
Hlavný kód CPV
75112100-5
Druh zákazky
Stručný opis
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. Obsahom bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré majú vplyv na klímu, teda zelená a modrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrození a definovanie návrhu ekosystémovo založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích a rozhodovacích procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých realizáciou sa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny .
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Strategický dokument Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Dodatočné kódy CPV
79311000-7

Miesto vykonania
SK022:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: sídlo verejného obstarávateľa
Opis obstarávania
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. Obsahom bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré majú vplyv na klímu, teda zelená a modrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrození a definovanie návrhu ekosystémovo založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích a rozhodovacích procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých realizáciou sa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny .
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
NFP302040J989:
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-13T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:
Počet ponúk prijatých elektronicky:
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 83 000,00
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 44 850,00
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Členovia komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Beáta Bredschneiderová Ing. Ingrid Kuľhová Ing. Róbert Hartmann Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. Členovia komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Richard Medal Petra Glosová Ing. Mária Capová Ing. Jana Molnárová Mgr. Natália Kristófová JUDr. Marta Sokolíková
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore