Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: UP-VO/2018/2204
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Trenčín
Telefón: +421 326504265
Email: marta.sokolikova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trencin.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: UP-VO/2018/2204
Hlavný kód CPV
75112100-5
Druh zákazky
Stručný opis
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. Obsahom bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré majú vplyv na klímu, teda zelená a modrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrození a definovanie návrhu ekosystémovo založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích a rozhodovacích procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých realizáciou sa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny .
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Strategický dokument Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Dodatočné kódy CPV
79311000-7

Miesto vykonania
SK022:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: sídlo verejného obstarávateľa
Opis obstarávania
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej. Obsahom bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré majú vplyv na klímu, teda zelená a modrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrození a definovanie návrhu ekosystémovo založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích a rozhodovacích procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých realizáciou sa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny .
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
NFP302040J989:
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-13T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:
Počet ponúk prijatých elektronicky:
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 83 000,00
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 44 850,00
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Členovia komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Beáta Bredschneiderová Ing. Ingrid Kuľhová Ing. Róbert Hartmann Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. Členovia komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Richard Medal Petra Glosová Ing. Mária Capová Ing. Jana Molnárová Mgr. Natália Kristófová JUDr. Marta Sokolíková
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore