Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: SAŽP 022402/2018
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Slovenská agentúra životného prostredia
Telefón: +421 484374120 Fax: +421 484230409
Email: petra.baricova@sazp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sazp.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1611/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1611/summary
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: SAŽP 022402/2018
Hlavný kód CPV
72222300-0
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 472 777,78
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
72000000-5

72212000-4

48000000-8

72310000-1

72260000-5

72263000-6

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Karloveská 2, 841 04 Bratislava
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia .
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Lehota poskytnutia riešenia:10:
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
472 777,78:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP
Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude plne financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 3.1 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke. 3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. 4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Podrobnosti sú uvedené v bode 1 časti D súťažných podkladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 2Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom): 2.1 V súlade podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. 2.2 V súlade s podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje súvahou 2.3 V súlade s § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje prehľadom o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Podrobnosti sú uvedené v bode 2 časti D súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1 Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú obstarávateľovi záujemcovia podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 2 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom): 2.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 2.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v bode 3 časti D súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky:
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2018-12-21T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-06-30T00:00:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v časti A. súťažných podkladov. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 20 000,-EUR. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.4.1.5 a 16 časti A. súťažných podkladov. 4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 6. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. 8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Predmetom plnenia zákazky je vybudovanie a implementácia elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov (ďalej aj len informačný systém). Výsledkom uvedenia informačného systému do prevádzky bude zabezpečenie plynulej a efektívnej práce projektových manažérov a poskytnutie reportovacieho nástroja pre vedúcich pracovníkov SF EÚ. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má za to, že hlavný predmet zákazky je jeden nedeliteľný celok a súvisiace služby logicky, funkčne natoľko previazané, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky, a v ktorých by v konečnom dôsledku mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, potreba koordinácie jednotlivých dodávok zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky, vrátane strany značného rizika strany kompatibility dodávaných častí plnenia. V prípade rozdelenia predmetu zákazky by uvedené mohlo byť považované za nehospodárne napríklad v situácií, ak by verejný obstarávateľ v rovnakom čase vyžadoval plnenie od viacerých uchádzačov, pričom každí z nich by zohľadnil v cene plnenia aj náklady spojené s obstaraním samostatných licenčných práv a osobitným prepájaním nezávisle vytvorených častí plnenia. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne dodať predmet zákazky v celom požadovanom rozsahu. 9. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa úspešný uchádzač strpieť výkon kontroly/auditu za podmienok určených v súťažných podkladoch (zmluve).
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore