Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 1/1120/Pav/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Slovenská správa ciest
Telefón: +421 250255349
Email: info@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Investičná výstavba, správa a údržba cist I. triedy v rámci SR
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: Spis-VO-686/2018
Hlavný kód CPV
72267000-4
Druh zákazky
Stručný opis
Hlavným cieľom zákazky je zabezpečiť prevádzku Informačného systému Dopravnej spravodajskej služby (ďalej len IS DSS) s ohľadom na vývoj základných informačných technológií na báze Microsoft, ktoré tvoria predovšetkým grafické prostredie pre aplikácie prevádzkované v rámci IS DSS (webová platforma .NET/WPF). V zmysle týchto skutočností je nevyhnutný prechod zo zastaranej platformy Silverlight na platformy, ktoré sú podporované zo strany Microsoft. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre aplikácie Dopravnej spravodajskej služby použiť súčasť .NET frameworku a to WPF. V rámci aktualizácie IS DSS budú riešené aj ďalšie nevyhnutné úpravy pre zabezpečenie jeho prevádzky.
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Dodatočné kódy CPV
72267100-0

Miesto vykonania
SK:
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je aktualizácia softvéru IS DSS: 1.Prechod aplikácie DSS na platformu WPF, 2.Služba automatických aktualizácií pre standalone aplikácie, 3.Prechod aplikácie Extranet na platformu HTML5, 4.Doplnenie responzívneho dizajnu pre webovú aplikáciu Zjazdnosť pre mobilné zariadenia, 5.Dotazy na historické dáta a drobné úpravy, 6.Zmena služieb aktivácie licenčných kľúčov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Priame rokovacie konanie
§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-13T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 125 000,00
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 123 424,00
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore