Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: ŠZŠ_PAR_06_2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Špeciálna základná škola Partizánske
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34058915
Gen. Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske

Slovensko
Kontaktná osoba: Špeciálna základná škola Partizánske
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: ŠZŠ_PAR_06_2018
Hlavný kód CPV
45214230-1
Druh zákazky
Stručný opis
Stavba špeciálnej základnej školy sa nachádza na ul. Gen. Svobodu, v meste Partizánske. Areál základnej školy sa nachádza na parcele č. 4500, budovy základnej školy majú parcelné číslo 4501. Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01 Základná škola, SO-02 Základná škola, SO-03 Hospodárska budova, SO-04 Spojovacia chodba. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. Prístup na pozemok Špeciálnej základnej školy je zo severnej a južnej strany. V okolí areálu Špeciálnej základnej školy sú postavené objekty bytových domov a objekty občianskej vybavenosti. Projekt Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy Partizánske je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 427 681,58
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45261200-6

44221000-5

31216200-5

45310000-3

Miesto dodania
Kód NUTS
SK022:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Gen. Svobodu, Mesto Partizánske
Opis obstarávania
Stavba špeciálnej základnej školy sa nachádza na ul. Gen. Svobodu, v meste Partizánske. Areál základnej školy sa nachádza na parcele č. 4500, budovy základnej školy majú parcelné číslo 4501. Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01 Základná škola, SO-02 Základná škola, SO-03 Hospodárska budova, SO-04 Spojovacia chodba. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. Prístup na pozemok Špeciálnej základnej školy je zo severnej a južnej strany. V okolí areálu Špeciálnej základnej školy sú postavené objekty bytových domov a objekty občianskej vybavenosti. Projekt Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy Partizánske je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Kritéria nákladov
Kritériá nákladov
Celková cena stavebných prác v EUR s DPH:90:
Lehota realizácie:10:
Predpokladaná hodnota
427 681,58:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní 2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
310041G822:
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže predložením originálov dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, písm. a) až f), resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1 Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 1.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 1.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, vyplývajú z § 32 a § 38 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 33 ods. 2 ZVO: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova ekonomická situácia alebo finančná kapacita hospodárskeho subjektu. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 38 ods. 9 Zákona č. 343/2015 Z.z.. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 2 000 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác. V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 400 000,00 ?/ bez DPH v Eur alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 ZVO: Uchádzač ako potenciálny budúci zhotoviteľ musí preukázať dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky čo sa týka jeho rozsahu aj kvality prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zadávanej zákazky. K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov: Kľúčový odborník č.1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Vedenie uskutočňovania stavby v zmysle platnej legislatívy vykonáva stavbyvedúci, ktorý zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie stavebných a montážnych prác v súlade s projektom a v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby. Verejný obstarávateľ vyžadovaním dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač vytvára predpoklad riadneho vedenia uskutočňovania stavby v predmete zákazky. K bodu 3: Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný pri realizácií zákazky dodržiavať splnenie noriem environmentálneho riadenia a tým docieliť čo najnižší environmentálny dopad na životné prostredie pri realizácií zákazky. Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-11T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-06-30T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-11T13:00:00
Miesto: MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Faktúry budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore