Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: OVO2-2018/000598
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 Array, 81272 Bratislava - Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Telefón: +421 250944564 Fax: +421 250944008
Email: monika.valentovicova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/12
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/12
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: OVO2-2018/000598
Hlavný kód CPV
18830000-6
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 660 000,00
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
18831000-3

18812000-4

18812200-6

18815000-5

33141740-9

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Lupča.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. Druh obuvi a predpokladané množstvo (párov): 1. obuv bezpečnostná s oceľovou tužinkou 3 000, 2.obuv členková pracovná protišmyková 8 000, 3.obuv pracovná zateplená dámska 3 000, 4.obuv pracovná zateplená pánska 3 500, 5.obuv zdravotná - šľapky 3 500, 6.obuv poltopánky biele pánske 3 000, 7.obuv sandále biele pánske 3 000, 8.obuv sandále biele dámske 2 500, 9.obuv pracovná pre kuchára biela 3 300, 10.čižmy PVC 3 000, 11.čižmy gumofilcové 2 000, 12.čižmy antistatické nízke biele 1 000, 13.obuv bezpečnostná poltopánka s oceľovou tužinkou 400, 14.obuv členková bezpečnostná s oceľovou tužinkou a TPU podošvou 200.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
660 000,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, súčasťou zoznamu dodávok musia byť referencia/referencie v súlade so zákonom. Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 34 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejným obstarávateľom (ďalej "VO") stanovená predmetná podmienka účasti vyplýva z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s dodávkou tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento predmet zákazky. Celková hodnota požadovaných zoznamov dodávok vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti obstarávaných tovarov. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, resp.s obdobnými odbornými skúsenosťami dodávka rovnakého predmetu zákazky ako je požadovaný predmet zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať. V prípade,že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcich sa tech. alebo odbor.spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej,alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávania, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa §34 zákona musí byť zrejmé splnenie min.úrovní požadovaných VO a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa §39 ods.1 zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody/kúpnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie realizoval dodávku rovnakého alebo podobného tovaru ako je požadovaný predmet zákazky uvedený v prílohe č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky v celkovej hodnote 200 000 EUR bez DPH, z toho minimálne jedna referencia vo výške minimálne 50 000 EUR bez DPH. Pri prepočte meny na menu euro sa použije kurz ECB platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky, a to po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia- stručný opis predmetu plnenia, hodnota tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky:
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zúčastniť sa EA môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku elektronicky, prostredníctvom systému EKS a ktorých ponuky spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch a ktorých VO vyzval na účasť v EA prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v EA. Verejný obstarávateľ ďalšie dodatočné informácie o EA uvádza v prílohe č. 3 SP.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2018-12-13T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 zákona, teda VO uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona. 2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. 3. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 14 000,00 EUR (slovom: štrnásťtisíc EUR). Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov. 4. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona. 5. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov: -predmetné tovary dodávajú na trhu viaceré spoločnosti, ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi, v dôsledku čoho nie je ohrozená čestná hospodárska súťaž, - predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodávať viacero dodávateľov na trhu. V zmysle vyššie uvedeného by bolo rozdelenie predmetu zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne. 6.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy/Rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy/Rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy/Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 7. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-12T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore