Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 846/MVO/2018/53
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Záchranná služba
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606731
Rastislavova 43, 04190 Košice - mestská časť Juh

Slovensko
Kontaktná osoba: Záchranná služba
Telefón: +421 911408156 / 556814444 Fax: +421 556814480
Email: mvo@kezachranka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kezachranka.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 846/MVO/2018
Hlavný kód CPV
18830000-6
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Bezpečnostná ochranná obuv
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
18813100-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Záchranná služba Košice , Rastislavova 43, 041 91 Košice
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostnej ochrannej obuvi pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné ochranné pracovné prostriedky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania v objeme podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa po dobu trvania rámcovej dohody. Predpokladané množstvo predmetu zákazky: bezpečnostná ochranná obuv sandále 400 párov, bezpečnostná ochranná obuv - poltopánková 450 párov, bezpečnostná ochranná obuv členková, zateplená 350 párov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 36/2018
Časť č.: 1
Názov: Bezpečnostná ochranná obuv
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-13T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 36 570,00
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
18830000-6
Dodatočné kódy CPV
18813100-2

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Záchranná služba Košice , Rastislavova 43, 041 91 Košice
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostnej ochrannej obuvi pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné ochranné pracovné prostriedky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania v objeme podľa potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa po dobu trvania rámcovej dohody. Predpokladané množstvo predmetu zákazky: bezpečnostná ochranná obuv sandále 400 párov, bezpečnostná ochranná obuv - poltopánková 450 párov, bezpečnostná ochranná obuv členková, zateplená 350 párov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 34 945,00
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
V súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a v súlade s ods.2 Článku XII Zmena dohody Rámcovej dohody č. 36/2018 zo dňa 13.11.2018 sa strany dohody dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k RD 36/2018 zo dňa 13.11.2018 ktorým dochádza k úprave jednotkových cien smerom nadol-zníženie jednotkových cien.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 36 570,00
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 34 945,00
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore