Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 3331/18
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Okresný súd Bratislava V
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00510157
Prokofievova 6-12, 85238 Bratislava - mestská časť Petržalka

Slovensko
Kontaktná osoba: Okresný súd Bratislava V
Telefón: +421 905856977
Email: pkubovic@gmail.com
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 3331/18
Hlavný kód CPV
45261410-1
Druh zákazky
Stručný opis
Na objekte administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V sa nachádza viacero nedostatkov, chýb a porúch. To všetko spôsobuje degradačný stav. Ich komplexné odstránenie vedie k zaisteniu požadovaného stavu strešných, obvodových a súvisiacich konštrukcií. Na základe obhliadky skutočného stavu riešeného objektu administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V, preštudovania podkladov, fotodokumentácie a potrebných meraní pomocou impedančnej defektoskopie sú navrhnuté opravy nasledovných častí: OBNOVA ČASŤ 1. STRECHA , SVETLÍK+ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 2. STRECHA BLOK B OBNOVA ČASŤ 3. PODHĽAD VSTUPU BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 4. OBNOVA ČELNEJ FASÁDY - JV OBNOVA ČASŤ 5. OBNOVA FASÁDY JZ, blok C OBNOVA ČASŤ 6. OBNOVA ZADNEJ FASÁDY SZ , BLOK A a C OBNOVA ČASŤ 7. OBNOVA FASÁDY SV OBNOVA ČASŤ 8. OBNOVA FASÁDY BLOKU B
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Dodatočné kódy CPV

Miesto vykonania
SK010:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 6-12, 852 38 Petržalka
Opis obstarávania
Na objekte administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V sa nachádza viacero nedostatkov, chýb a porúch. To všetko spôsobuje degradačný stav. Ich komplexné odstránenie vedie k zaisteniu požadovaného stavu strešných, obvodových a súvisiacich konštrukcií. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Informácie o nepridelení zákazky
§ 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ podľa § 57 ods. 2 predmetné verejné obstarávanie ruší z dôvodu, že nebolo predložených viac ako dve ponuky (bola predložená jedna ponuka) a z dôvodu, že sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore