Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: NL 13/2018
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/25/EÚ
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Telefón: +421 259501260
Email: verejne.obstaravanie@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dpb.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com.
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: NL 13/2018
Hlavný kód CPV
34913200-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude nákup vrátane dodávky, opravy a likvidácie protektorovaných pneumatík na všetky nápravy vozidiel (aj riadených) pre vozidlá kategórie M3 triedy I. Ponúknuté pneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať univerzálny vodiaci dezén s označením M+S a záberový dezén s označením M+S vhodný pre hromadnú dopravu, musia byť použiteľné na všetky nápravy vrátane riadených. Vek prvýkrát protektorovanej kostry na riadenú nápravu nesmie byť starší ako 4 roky, vek kostry na ostatné nápravy nesmie byť starší ako 5 rokov, musia mať minimálnu hĺbku dezénu 15 mm. Protektorované pneumatiky požadujeme dodať na kostrách, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km. Protektory musia byť na oboch stranách bočnice kostry označené individuálnym číslom protektoru, na boku protektorovacieho pásu značkou výrobcu behúňa (aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedeným v ponuke). Protektorované pneumatiky budú dodávané na kostrách maximálne 4 značiek, z toho na 2 značkách protektory pre prednú nápravu uchádzač v ponuke uvedie vlastnú ponuku značiek.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000,00
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
90510000-5

Miesto vykonania
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky bude Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, hlavný sklad Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava.
Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
750 000,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
24:
Opis obnovení: Verejné obstarávanie môže byť obnovené, ak nastanú skutočnosti podľa § 57 ZVO.
Informácie o variantoch
Informácie o opciách
Informácie o elektronických katalógoch
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklad na vykonávanie ohlasovacej živnosti živnostenský list (uchádzača alebo tretej osoby) s predmetom podnikania v oblasti nakladania s odpadom opotrebované pneumatiky, originál alebo úradne overená fotokópia dokumentu), alebo zápis v Obchodnom registri s predmetom podnikania v oblasti nakladania s odpadom opotrebované pneumatiky.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Informácie o vyhradených zákazkách
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc eur). Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky je financovaný z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Bližšia špecifikácia podmienok vykonania zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Bližšia špecifikácia o elektronickej aukcii sa nachádza v súťažných podkladoch.
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2018-12-17T09:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 2019-07-31T00:00:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (vzor jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu č. 3 súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotnyeuropskydokumentpreverejneobstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho sám prenesie/prepíše. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len komunikácia) medzi obstarávateľskou organizáciou/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Obstarávateľská organizácia bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami, resp. uchádzačmi. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie nájdete v súťažných podkladoch. 3. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch. 4. Všetky potrebné dokumenty z verejného obstarávania budú zverejnené na profile obstarávateľa na adrese:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484 a na https://josephine.proebiz.com. 5. UPOZORNENIE: Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. nedelí ponuku na časti (ponuku uchádzači predložia v jednej ponuke bez delenia na časť OSTATNÉ a na časť KRITÉRIÁ). Splnenie podmienok účasti vyhodnotí až po vyhodnotení úspešností ponúk. Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Aukčný poriadok je uvedený v časti B.3 Aukčný poriadok v súťažných podkladoch.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-12T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore