Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: PZBVET/1/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35884916
Letisko M. R. Štefánika Array, 82311 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Telefón: +421 233033603
Email: igor.szittay@bts.aero
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bts.aero
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: § 8 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Prevádzkovanie verejného letiska
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: PZBVET/1/2018
Hlavný kód CPV
34144212-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopného pohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14: Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Informácie o častiach
OPIS
Názov
Dodatočné kódy CPV

Miesto vykonania
SK010:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Opis obstarávania
Jedna hasičská automobilová plošina na záchranu osôb z lietadla neschopného pohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14: Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Informácie o nepridelení zákazky
§ 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dôvod zrušenia súťaže: Ponuka uchádzača nespĺňa požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky a navrhovaná cena je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, uvedená v bode II.1.5) výzvy na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky sa použije postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore