Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok415/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské ...
 • Zámok414/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného ...
 • Zámok413/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok412/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. novembra 2019 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok26/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/014649/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok25/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019394/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok24/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účt. závierky pre účt. jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými ...
 • Zámok23/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, ...
 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 07578/2018/ODDVO
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola informačných technológií
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17055431
Tajovského 30 Array, 97590 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Stredná odborná škola informačných technológií
Telefón: +421 484325127
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sos-it.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/983/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/983/summary
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 07578/2018/ODDVO
Hlavný kód CPV
55520000-1
Druh zákazky
Stručný opis:
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin a štátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťaží organizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 192 400,00
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
55511000-5

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Opis obstarávania:
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin a štátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťaží organizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
1 192 400,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať, že spĺňa všetky podmienky účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 ZVO. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podĺa §32 ods. 2 ZVO. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona. Potvrdenie o poskytnutí služby musí obsahovať min. nasledujúce údaje: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov a adresu dodávateľa, názov objednávateľa, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, množstvo, objem alebo rozsah, miesto, cenu a lehoty dodania plnenia zmluvy, hodnotenie kvality plnenia, kontaktnú osobu, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť poskytnutých informácií, dátum vyhotovenia. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje údaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby od uchádzača preukázať predložením profesijných životopisov a výučných listov (príp. maturitných vysvedčení alebo ekvivalentných dokladov) podpísaných dotknutou osobou. Každý uchádzačom predložený profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, podpísaný dotknutou osobou, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušnej osoby, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods.5 zákona: Predmetná podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) je v súlade s § 38 ods. 2 písm. c) zákona a verejný obstarávateľ touto požiadavkou vytvára predpoklad, že plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb bude zabezpečovať uchádzač, ktorý získal a má skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého charakteru a rozsahu, a ktorý plnenie zmluvy vykoná na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú v súlade s potrebami verejného obstarávateľa. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) je v súlade s § 38 ods. 2 písm. c) zákona a verejný obstarávateľ touto požiadavkou vytvára predpoklad, že uchádzač zabezpečí plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb na požadovanej odbornej úrovni osobami s požadovanými skúsenosťami, odbornou kvalifikáciou a praxou. Ďalej vytvára predpoklad plnenia zmluvy osobami, ktoré majú schopnosti správneho riadenia prevádzky prípravy stravy resp. prevádzky stravovacieho zariadenia alebo zariadenia hromadného stravovania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená ak zoznam podľa vyššie uvedeného bodu bude obsahovať realizáciu zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky (za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje zákazka na poskytovanie stravovacích služieb alebo služieb hromadného stravovania), pričom celkový súhrnný objem predložených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, bol za predchádzajúce 3 roky (t.j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania) v celkovej minimálnej výške 500 000,- EUR bez DPH. §34 ods.1 písm. g) ZVO - uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek týkajúcich sa minimálne jednej osoby: dôkaz, že má táto osoba absolvované ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti gastronómie, prípadne hotelierstva a zároveň, dôkaz o riadiacej praxi a to, že má táto osoba preukázateľnú prax s riadením činnosti prevádzky stravovacieho zariadenia alebo zariadenia hromadného stravovania v trvaní minimálne 5 rokov v období predchádzajúcich 15 rokov. Uvedené požiadavky uchádzač pri jednotlivých osobách preukáže profesijným životopisom a výučným listom (príp. maturitným vysvedčením alebo ekvivalentným dokladom).
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky:
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2018-12-13T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch: 3
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2018-11-12T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore