Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
06641/2018/ODDVO
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35984953
Námestie SNP 3755/4A Array, 97401 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Telefón: +421 484325133
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssmuzeum.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 06641/2018/ODDVO
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Nová vonkajšia jednotka bude umiestnená v podkrovnej miestnosti s podmienkou zabezpečenia dostatočnej výmeny vzduchu pre správny chod systému. Vonkajšia jednotka sa bude skladať z dvoch modulov vzhľadom na existujúce stavebné a architektonické riešenie priestoru Matejovho domu. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky sú nasledovné: - Zabezpečí sa výmena vnútorných jednotiek v plnom rozsahu. - Systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15°C a vnútornej teplote +15°C. - Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy deliacich konštrukcií, okrem prívodu vzduchu cez fasádu. - Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov pred prachom zo stavebnej činnosti.
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota (Uveďte celkovú hodnotu obstarávania. Informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V): 66 666,66
bez DPH
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Priame rokovacie konanie
§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia
Odôvodnenie: V predchádzajúcom verejnom obstarávaní vyhlásenom vo Vestníku UVO č. 193/2018 dňa 28.09.2018 pod značkou oznámenia 13507 - WYT boli predložené tri ponuky, z ktorých ani jedna nespĺňala požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ predmetné obstarávanie zrušil a uviedol, že pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
ZADANIE ZÁKAZKY
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-30T00:00:00
Názov a adresa hospodárskeho subjektu
Zadajte, koľkokrát sa použije časť V.2.3: 1
MSD Company, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35795832
Nádražná 50 , 90028 Ivanka pri Dunaji

Slovensko
Kontaktná osoba: Array
Telefón: +421 903718008
Email: msd@msdcompany.sk

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti (bez DPH): 66 666,66
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 66 666,66
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-13T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore