Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
06641/2018/ODDVO
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35984953
Námestie SNP 3755/4A Array, 97401 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Telefón: +421 484325133
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssmuzeum.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 06641/2018/ODDVO
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Nová vonkajšia jednotka bude umiestnená v podkrovnej miestnosti s podmienkou zabezpečenia dostatočnej výmeny vzduchu pre správny chod systému. Vonkajšia jednotka sa bude skladať z dvoch modulov vzhľadom na existujúce stavebné a architektonické riešenie priestoru Matejovho domu. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky sú nasledovné: - Zabezpečí sa výmena vnútorných jednotiek v plnom rozsahu. - Systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15°C a vnútornej teplote +15°C. - Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy deliacich konštrukcií, okrem prívodu vzduchu cez fasádu. - Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov pred prachom zo stavebnej činnosti.
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota (Uveďte celkovú hodnotu obstarávania. Informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V): 66 666,66
bez DPH
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Priame rokovacie konanie
§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia
Odôvodnenie: V predchádzajúcom verejnom obstarávaní vyhlásenom vo Vestníku UVO č. 193/2018 dňa 28.09.2018 pod značkou oznámenia 13507 - WYT boli predložené tri ponuky, z ktorých ani jedna nespĺňala požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ predmetné obstarávanie zrušil a uviedol, že pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
ZADANIE ZÁKAZKY
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-30T00:00:00
Názov a adresa hospodárskeho subjektu
Zadajte, koľkokrát sa použije časť V.2.3: 1
MSD Company, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35795832
Nádražná 50 , 90028 Ivanka pri Dunaji

Slovensko
Kontaktná osoba: Array
Telefón: +421 903718008
Email: msd@msdcompany.sk

Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Áno
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti (bez DPH): 66 666,66
bez DPH
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 66 666,66
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-13T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore