Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok421/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia 1/2014
 • Zámok420/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok419/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky 73/2019 Z. z.
 • Zámok418/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
 • Zámok417/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok26/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/014649/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok25/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019394/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok24/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účt. závierky pre účt. jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými ...
 • Zámok23/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, ...
 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 2018_EVO_1
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
ANEKO SK, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36534668
Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce

Slovensko
Kontaktná osoba: ANEKO SK, a.s.
Telefón: +421 376422057
Email: ekonomka@aneko.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 2018_EVO_1
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti konkrétneho objektu výrobnej haly plastov spoločnosti Aneko SK, s.r.o. v obci Zlaté Moravce, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropnej konštrukcie v podkrovnom priestore pod strešnou rovinou, čiastočná výmena výplni otvorov, modernizácia osvetlenia, modernizácia objektu z pohľadu využívania obnoviteľných energetických zdrojov ako je fotovoltaika (obnoviteľné zdroje energie) a vyhotovenie nastavenia hydraulického vyregulovania sústavy vykurovania, spolu s ostatnými sanačnými prácami (doteplenie oceľových brán, sanácia vstupných schodísk, vyhotovenie nových klampiarskych prvkov a krycích striešok). Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 166 550,24
bez DPH
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
45321000-3

45421100-5

45310000-3

Miesto dodania
Kód NUTS
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál spoločnosti Aneko SK, k.ú. Zlaté Moravce, p.č.3470/5
Opis obstarávania
Výber zhotoviteľa pre časť č. 1 projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s.. Časť č. 1) zahŕňa objekty: 01, 02, 03, 04, 06 a 07 01Zateplenie obvodového plášťa 02Zateplenie strešného plášťa 03Výmena otvorových konštrukcií 04Iné stavebné úpravy - Úprava vstupných schodísk, prestrešenia a zábradlia - Odstránenie objektu kompresorovne - Stavebná úprava v mieste pôvodných sociálnych zariadení - Ostatné navrhované stavebné práce 06Elektroinštalácia a bleskozvod 07Vyregulovanie vykurovania Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
100 929,07:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, ak Osoba podľa § 8 zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30:
Doplňujúce informácie

Názov
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
45231400-9

45311200-2

31712331-9

Miesto dodania
Kód NUTS
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
areál spoločnosti Aneko SK, k.ú. Zlaté Moravce, p.č.3470/5
Opis obstarávania
Výber zhotoviteľa pre časť č. 2 projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s. Časť č. 2): Objekt 05 - Fotovoltaika Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
65 621,17:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, ak Osoba podľa § 8 zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 :
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje: 1.1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 1.2.potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 1.3.potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 1.4.potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 1.5.dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 1.6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 1.7.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje Osoba podľa § 8, 1.8.podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje Osoba podľa § 8. 1.9.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.10.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.11.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Osoba podľa § 8 uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Osoba podľa § 8 musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Osoba podľa § 8 pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO. 1.12.V záujme aktualizácie údajov v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili nasledujúce doklady: podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO - výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného orgánu a prokuristu/ov; podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO - potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace; podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace; aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, priloženom k pôvodnej žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti : jedná sa o kogentné ustanovenie zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO 2.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. c) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO 3.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO 4. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO 5. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 ZVO: § 34 ods. 1 písm b) Z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných prác. § 34 ods. 1 písm c) Podmienka je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a je nevyhnutná pre zabezpečenie realizácie zákazky kvalitne a odborne, čím sa zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky. § 34 ods. 1 písm. d) požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača zabezpečiť kvalitu spojenú s realizáciu predmetu obstarávania na základe obecne akceptovaných štandardov. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky prostredníctvom ktorých garantuje projektované parametre a životnosť diela. § 34 ods. 1 písm. g) nevyhnutné pre zabezpečenie vedenia stavebných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia stavebných prác, približujúcich sa svojou povahou zadávanej zákazke a tým zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie obstarávaných stavebných prác a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky. § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 Podmienka skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky a táto realizácia bude prebiehať v zložitých miestnych pomeroch s dôrazom na ochranu životného prostredia. 6.Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. (bližšie v súťažných podkladoch)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač je povinný predložiť minimálne jeden referenčný list a) Pre časť 1: v objeme minimálne predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (t.j. pozemná stavba). b) Pre časť 2 : v objeme minimálne 50 000 EUR bez DPH, ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (t.j. fotovoltické systémy). 2.k § 34 ods. 1 písm. c) a) Pre časť 1: - min. jeden lešenár - uchádzač predloží príslušné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov, resp. obdobné oprávnenie vydané v krajine Európskej únie. b) Pre časť 2: - min. jeden elektromontér (montáž, revízia) s príslušným oprávnením v zmysle vyhlášky vydané oprávnenou autoritou - Technickou inšpekciou, a.s. resp. iné osvedčenie platné v EÚ - min. jeden inštalatér fotovoltických systémov s príslušným osvedčením vydané oprávnenou autoritou - Ministerstvom hospodárstva SR, a.s. resp. iné osvedčenie platné v EÚ 3.k § 34 ods. 1 písm. d) Pre časť 1: -platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky; (viac z kapacitných dôvodov v SP) 4.k § 34 ods. 1 písm. g) Pre časť 1: -Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci pre pozemné stavby). Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie a životopis), resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. 5. k § 34 ods. 1 písm. h) Pre časť 1: -platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. (viac z kapacitných dôvodov v SP)
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-06-30T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T14:00:00
Miesto: ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie a s odvolaním sa na § 114 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 2.K súťažným podkladom sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk. 3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO -EVO je potrebné: - ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet - v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add 3.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (Odd III.1 tejto výzvy) čestným vyhlásením resp. Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa §39. Z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované v čestnom vyhlásení resp. JED-om. 4.Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk. 5.Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky pre časť č. 1: 3.000,00 EUR (slovom tritisíc ?) a za časť č. 2: 1.800,00 EUR ((slovom jedentisícosemsto ?). Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky. 6.Uchádzač predkladá v ponuke aj vyplnenú zmluvu spolu s prílohami: rozpočet a harmonogram, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 7.Osoba podľa § 8 pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html. 9.Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) k poslednému dňu aktuálneho hospodárskeho roka. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. 8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO. 9. Ďalšie informácie sú v Súťažných podkladoch, pretože z kapacitných dôvodov tohto formulára ich nie je možné zverejniť.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore