Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 6/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Malacky
Telefón: +421 347966157
Email: eva.sokolova@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://malacky.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1640/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1640/summary
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 6/2018
Hlavný kód CPV
72267000-4
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Malacky a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019 - 2022.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 161 619,96
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV

Miesto dodania
Kód NUTS
SK0:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s. r. o., a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Malacky a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019 - 2022 v nasledovnom členení: Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW) Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW) Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta Hot line podpora Riadenie projektu Technická podpora Metodická podpora Školenia/metodické dni Bezpečnostná politika
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
161 619,96:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje, aby viazanosť ponuky bola zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 4 500,00 EUR (slovom: štyritisícpäťsto eur), v zmysle § 46 zákona o VO. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú upresnené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 a v súlade s § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods.2 alebo § 152 zákona o VO v súlade s ustanoveniami zákona o VO a súťažných podkladoch. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (JED). Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED predkladá úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Jpsephine. V prípade podozrenia o nepravosti predložených skenov dokladov verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke ako dokladov transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona. § 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) na splnenie podmienky účasti uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazky kumulatívne v súhrnnej hodnote 160 000 eur bez DPH poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) povinní zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú. Odôvodnenie primeranosti: V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky tým, že všetky podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne a včas. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) na splnenie podmienky účasti uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazky kumulatívne v súhrnnej hodnote 160 000 eur bez DPH poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-03T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-01-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-03T14:00:00
Miesto: Mesto Malacky, Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 3. poschodie, č. dverí 304.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 4 500,00 eur, podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch. 2.Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je http://www.josephine.proebiz.com/, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému JOSEPHINE . 3.Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore