Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 08441/2018/ODDVO
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktná osoba: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Telefón: +421 484325647 Fax: +421 484727365
Email: alena.durska@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bbrsc.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1647/summary
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 08441/2018/ODDVO
Hlavný kód CPV
66516100-1
Druh zákazky
Stručný opis
ČASŤ 1: Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti, -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený) ČASŤ 2: Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s. Rozsah poistenia je stanovený podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 140 000,00
bez DPH
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel,
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
66516100-1

Miesto dodania
Kód NUTS
SK0:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie Slovenskej republiky a celé geografické územie Európy
Opis obstarávania
Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti, -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
78 000,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie

Názov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla BBRSC a.s
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
66514110-0

Miesto dodania
Kód NUTS
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie SR a/ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.
Opis obstarávania
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s. Rozsah poistenia je stanovený podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
62 000,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať, že spĺňa všetky podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152 a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nepožaduje sa
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-03T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-03T13:30:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore