Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 11/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
DMG, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34104038
Školská 470, 95612 Preseľany

Slovensko
Kontaktná osoba: DMG, s.r.o.
Telefón: +421 905486351
Email: p_paulovic@hotmail.com
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.evo.sk
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 11/2018
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác -zníženie spotreby energie - zníženie energetickej náročnosti vo výrobných a administratívnych priestoroch spoločnosti DMG, s.r.o. Objekty sú situované na voľnej ploche v intraviláne obcí Hrušovany p.č.: 730/4 ( Priemyselná budova ) a Koniarovce p.č.:498/4 ( Administratívna budova). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 265 756,31
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45232141-2

45321000-3

45421100-5

45317000-2

45232141-2

Miesto dodania
Kód NUTS
SK023:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
p.č.: 730/4 k.ú Hrušovany, okres: Topoľčany, kraj: Nitriansky, SR p.č.:498/4 k.ú Koniarovce, okres: Topoľčany, kraj: Nitriansky, SR
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác -zníženie spotreby energie - zníženie energetickej náročnosti vo výrobných a administratívnych priestoroch spoločnosti DMG, s.r.o. Objekty sú situované na voľnej ploche v intraviláne obcí Hrušovany p.č.: 730/4 ( Priemyselná budova ) a Koniarovce p.č.:498/4 ( Administratívna budova). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
265 756,31:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
OPKZP-PO4-SC421-2017-30:
Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 7 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o VO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o VO predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného UVO preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39. Uchádzač musí preukázať, že podľa: § 32 ods.1 písm. a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, § 32 ods.1 písm b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, § 32 ods.1 písm c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, § 32 ods.1 písm d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, § 32 ods.1 písm e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, § 32 ods.1 písm f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, § 32 ods.1 písm g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, § 32 ods.1 písm h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. § 32 ods.2:Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1: a)pís.a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b)pís.b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c)pís.c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, d)pís.d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e)pís.e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j.do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla (§ 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako SR a právo tohto členského štátu neupravuje môže ho nahradiť v zmysle § 32 ods. 5.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, Minimálne požiadavky na vyjadrenie banky: -uchádzač predloží vyjadrenie (originál alebo overená fotokópia) každej banky/pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, v ktorom banka potvrdí, že: - uchádzač nie je v nepovolenom debete, že nie je v exekúcii a že si plní voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, - v prípade splácania úveru, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov. Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky. -Za vyjadrenie banky, ktorým uchádzač preukazuje splnenie určenej podmienky účasti, sa nepovažuje výpis z účtu. -Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5: Obstarávateľ touto požiadavkou získa aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných problémoch. § 33 ods. 1 písm. d) preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovej činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť dvojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej za obdobie 12 mesiacov. Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5: Záujemca alebo uchádzač preukazuje takto prístup k finančným zdrojom a svoju schopnost finančne pokryť financovanie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Originál alebo overená fotokópia čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom alebo splnomocnenou osobou o tom, že v súčte za posledné tri hospodárske roky alebo ak podniká kratšie, tak od začiatku podnikania, bol u uchádzača obrat vyšší ako 1 000 000,-EUR bez DPH, alebo v alikvotnej hodnote, ak podniká kratšie zo sumy 1 000 000,- EUR bez DPH. V prípade, že túto podmienku účasti preukazuje skupina dodávateľov, má sa za to že túto skutočnosť preukazujú záujemcovia spoločne a to čestný vyhlásením, jednotlivých členov skupiny, kde pri súčte hodnôt za jednotlivých členov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie musí byť hodnota obratu vyššia ako 1 00 000,- EUR bez DPH za posledné tri hospodárske roky. Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5: Obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia finančnej stability uchádzača, schopnosti pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí disponujú predmetnými finančnými kapacitami a odbornými skúsenosťami. § 33 ods. 2 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 38 ods. 5: Záujemca alebo uchádzač preukazuje takto prístup k finančným zdrojom a svoju schopnost finančne pokryť financovanie predmetu zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Všeobecné Informácie: V prípade vyhotovenia dokladov preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie v inom ako štátnom jazyku, treba predložiť ich úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad , ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Sumy sa uvádzajú v EUR alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1.Podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom a).bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, b).bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 2.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojitosti s § 35 ZVO systém manažérstva kvality 3.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určenych na plnenie zmluvy. 4. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktory má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: podľa §34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku účasti na preukázanie skúsenosti uchádzačov realizovať zákazku určenú pre stavby rovnakého, alebo podobného, ako je predmet zákazky. podľa § 34 ods.1 písm. d) vo väzbe na § 35 verejný obstarávateľ musí mať záruku kvalitnej stavebnej spoločnosti, ktorá vykoná stavebné práce v požadovanej kvalite, bez prieťahov a v plánovnom termíne. Súčasne musí mať istotu, že pri realizácii stavebných prác budú striktne dodržané všetky bezpečnostné opatrenia v zmysle platnej legislatívy SR a práce na zateplení budovy budú vykonané kvalitne, podľa § 34 ods. 1 písm. g) verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku z dôvodu zabezpečenia odbornej spôsobilosti osoby priamo zodpovednej za realizáciu stavebných prác na daný predmet zákazky. Z uvedených dôvodov je potrebné,aby uchádzač preukázal údaje o vzdelaní a odbornej praxi osôb, ktoré sú určené na plnenie zmluvy. podľa § 34 ods. 1 písm. l) verejný obstarávateľ musí mať informácie o plánovanych subdodávateľoch, pretože subdodávatelia musia spĺňať podmienky a pravidlá v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzenie počtu znakov formulára výzvy na predkladanie ponúk v Informačnom systéme Zber údajov podrobnosti k podmienke účasti sú zverejnené v súťažných podkladoch v časti Podmienky účasti
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom systému EVO.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-12-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T14:00:00
Miesto: DMG s.r.o., školská 470, Preseľany, 956 12
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk použije elektronickú aukciu. Pri otváraní ponúk podľa ustanovenia § 54 ods. 3) zákona o verejnom obstarávaní nebude umožnená účasť uchádzačov, otváranie je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO. 2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 7 000 ?. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39. 5.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o výhlásení verejného obstarávania a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o výhlásení verejného obstarávania a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 9.Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť vykon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 10.Úspešný uchádzač predkladá k zmluve o dielo doklad o poistení stavby. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú alebo odbornú spôsobilosť, zodpovedajú tretie osoby spolu s úspešnym uchádzačom za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore