Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok260/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
 • Zámok259/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok258/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
 • Zámok257/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
 • Zámok256/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: Nábytok
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka

Slovensko
Kontaktná osoba: Ekonomická univerzita v Bratislave
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1068
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1068
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo:
Hlavný kód CPV
39100000-3
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Hroboňova 4, Bratislava podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a textovej časti, ich dopravy na miesto realizácie do jednotlivých miestností objektu ŠD Horský park, Hroboňova 4, Bratislava a montáže.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 77 254,00
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV

Miesto dodania
Kód NUTS
SK010:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Hroboňova 4, Bratislava podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a textovej časti, ich dopravy na miesto realizácie do jednotlivých miestností objektu ŠD Horský park, Hroboňova 4, Bratislava a montáže.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
77 254,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32. ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle §39 zákona o verejnom obstarávaní. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: Podľa § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32. Je aj v záujme verejného obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný ako dlžník voči príslušným štátnym orgánom, a tiež, aby uchádzač, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý spĺňa aj ďalšie verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti tak, ako je uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní a preto vyžaduje preukázanie splnenia týchto podmienok účasti. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožadujú sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia: podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety tohto odstavca preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle §39 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti určenej podľa § 34 zákona: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. a) zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom dodávok musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 3 rokov vykonal: výrobu, dodávku a montáž nábytku/dodávku a montáž nábytku/dodávku nábytku. Zo zoznamu musí byť zrejmé, že uchádzač zrealizoval aspoň jednu dodávku týkajúcu sa výroby, dodávky a montáže nábytku/dodávky a montáže nábytku/dodávky nábytku v objeme 70 000,00 eur bez DPH za rozhodné obdobie. Za rozhodné obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania. Na vyčíslenie uvedených cien na dodanie tovarov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač je povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení dodania tovaru, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodávok tovaru, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodávku tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodávaný ním samotným.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-10T10:00:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Táto podlimitná zákazka sa realizuje podľa §114 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako reverzná podlimitná zákazka. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronického nástroja IS ÚVO - EVO prevádzkovanom na portáli https://www.uvo.gov.sk/. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom elektronického nástroja IS ÚVO - EVO prevádzkovanom na portáli https://www.uvo.gov.sk/ je potrebné: - ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet - v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add. Link na profil verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1068. Výkaz výmer vo formáte excel a podklady pre spracovanie ponuky vo formáte word sú dostupné: https://euba.sk/verejnost/verejne-obstaravanie/dokumenty-k-podlimitnym-zakazkam-bez-vyuzitia-elektronickeho-trhoviska/1500-vyroba-dodavka-a-montaz-interieroveho-zariadenia
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore