Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok421/2019 Z.z.; Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia 1/2014
 • Zámok420/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok419/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky 73/2019 Z. z.
 • Zámok418/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
 • Zámok417/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok26/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/014649/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok25/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/019394/2019 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok24/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015223/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účt. závierky pre účt. jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými ...
 • Zámok23/2019 F.s.; Opatrenie MF SR z 20. novembra 2019 MF/015222/2019-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účt. závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov fin. vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahr. bánk, ...
 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: VO_Revitalizácia vnútrobloku
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Kežmarok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00326283
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Kežmarok
Telefón: +421 524522633
Email: eva.kelbelova@kezmarok.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: KK_Revitalizácia vnútrobloku
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe "Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok", ktoré zahŕňajú rekonštrukčné práce priestoru medzi blokmi na sídlisku Sever v Kežmarku. Celkový rozsah riešeného územia je 10 900,5 m2. Projekt bude realizovaný v katastrálnom území mesta Kežmarok, na Sídlisku Sever, konkrétne na parcelách KN-C č. 2497/1, KN-C č. 2498, KN-C č. 3209 a na parcele KN-E 6634/1 vedených na liste vlastníctva č. 1. Všetky parcely, na ktorých bude projekt realizovaný sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa - mesta Kežmarok. Realizáciou projektu Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok dôjde k výraznej regenerácii vnútrobloku sídliska. Jeho realizáciou mesto poskytne svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry projekt využíva ekologický princíp tvorby a ochrany zelene. Hlavnými prínosmi projektu z pohľadu ekosystémových služieb sú ekologicko - stabilizačný prínos, psychologický, emocionálny a fyzický prínos, zdravotno - hygienický prínos, socio - ekonomický prínos a bezbariérový prístup.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 415 762,45
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45212100-7

Miesto dodania
Kód NUTS
SK041:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vnútroblok Sever Kežmarok ohraničený ulicami - ul. Severná a ul. Pod Lesom. Katastrálne územie: Kežmarok, Sídlisko Sever na parcelách KN-C č. 2497/1, č. 2498, č. 3209 a na parcele KN-E 6634/1.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe "Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok", ktoré zahŕňajú rekonštrukčné práce priestoru medzi blokmi na sídlisku Sever v Kežmarku. Celkový rozsah riešeného územia je 10 900,5 m2. Projekt bude realizovaný v katastrálnom území mesta Kežmarok, na Sídlisku Sever, konkrétne na parcelách KN-C č. 2497/1, KN-C č. 2498, KN-C č. 3209 a na parcele KN-E 6634/1 vedených na liste vlastníctva č. 1. Všetky parcely, na ktorých bude projekt realizovaný sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa - mesta Kežmarok. Realizáciou projektu Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok dôjde k výraznej regenerácii vnútrobloku sídliska. Jeho realizáciou mesto poskytne svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie a lepšie býva. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry projekt využíva ekologický princíp tvorby a ochrany zelene. Hlavnými prínosmi projektu z pohľadu ekosystémových služieb sú ekologicko - stabilizačný prínos, psychologický, emocionálny a fyzický prínos, zdravotno - hygienický prínos, socio - ekonomický prínos a bezbariérový prístup. Stavba je rozdelená na 14 stavebných objektov: SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY OBNOVA SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY NOVÉ SO 03 DETSKÉ IHRISKO 2 -5 r. SO 04 FITNESS ZÓNA 1 SO 05 FITNESS ZÓNA 2 SO 06 HOJDAČKY SO 07 POSEDENIE Z BETÓN. PREFABRIKÁTOV SO 08 DETSKÉ IHRISKO 5 -12 r. SO 09 STOJAN NA BICYKLE SO 10 SMETNÉ KOŠE SO 11 OBNOVA SCHODÍSK SO 12 PREFABRIKOVANÉ L BLOKY SO 13 VEREJNÉ OSVETLENIE SO 14 KAMEROVÝ SYSTÉM Výsledkom projektu je: - revitalizácia vnútrobloku na celkovej ploche 10 900,5 m2, - vysadenie 329 nových rastlín stromy, kry a kvety, - využívanie ekosystémových služieb, - zlepšenie kvality bývania a života u 1113 obyvateľov sídliska Sever v Kežmarku a 16 562 obyvateľov mesta Kežmarok, - vybudovanie 2 detských ihrísk, - vybudovanie 2 fitness zón; - vybudovanie oddychovej zóny, - bezbariérový prístup do priestorov vnútrobloku.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
415 762,45:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Kód ITMS2014+: 302041K531:
Doplňujúce informácie
Dielo bude financované z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Financovanie predmetu zákazky sa riadi podmienkami financovania a platobnými dojednaniami v rámci Operačného programu: PO 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Požadovaná forma dokumentov: - overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii, alebo - overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii, alebo - uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/ ) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete). Obdobím troch posledných hospodárskych rokov sa rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania. Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požiadavka na prehľad o obrate má preukázať, že uchádzač - budúci zhotoviteľ dosahoval za posledné tri hospodárske roky dostatočné celkové obraty a že je obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby celkový obrat za posledné tri hospodárske roky bol min. 1 000 000,00 EUR. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 34 ods. 1 písm. b): zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných zákaziek. § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35: opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača zabezpečiť kvalitu spojenú s realizáciu predmetu obstarávania na základe obecne akceptovaných štandardov. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky prostredníctvom ktorých garantuje projektované parametre a životnosť diela. § 34 ods. 1 písm. g): ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené plnením a riadením stavebných prác majú zodpovedajúcu odbornú prax a dostatočnú kvalifikáciu. § 34 ods. 1 písm. h): v súvislosti s § 36: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu zákazky a táto realizácia bude prebiehať v zložitých miestnych pomeroch s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží najmenej jedno potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (inžinierska stavba) aspoň o výške predpokladanej hodnoty zákazky . k § 34 ods. 1 písm. d) Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky; Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. k § 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúceho - inžinierske stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre inžinierske stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 3 (slovom: tri) ročnú odbornú prax stavbyvedúci inžinierske stavby preukáže životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. k § 34 ods. 1 písm. h) Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-14T15:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-03-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-19T10:00:00
Miesto: Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, a to tak, aby bola zabezpečená úplnosť a ochrana osobných údajov uvedených v celom procese verejného obstarávania. 2. Uchádzač predkladá ponuku (všetky dokumenty a doklady vyžadované vo výzve) elektronicky prostredníctvom portálu EVO vo forme jednoobálkového systému predkladania ponúk - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Zároveň platí, že vložené doklady a dokumenty, u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a následne naskenované, uložené do súboru pdf. a vložené do systému EVO. Elektronická ponuka musí byť podpísaná prostredníctvom Sprievodného listu elektronickým podpisom vygenerovaným pre danú zákazku systémom EVO. 3. Pre určenie plynutia zákonných lehôt sa momentom doručenia zásielky považuje odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane do sféry dispozície adresáta. 4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 12 000,00,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. 5. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky. Viď bližšie text súťažných podkladov. 6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Online JED formulár nájdete na linku: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk 7. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore