Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: CUR000220
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
LIAZ, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36462161
Košická 20 Array, 08001 Prešov

Slovensko
Kontaktná osoba: LIAZ, s.r.o.
Telefón: +421 911561160
Email: karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1152/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): https://pluto.ultimaratio.sk.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: CUR000220
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je zateplenie plochej strechy pre LIAZ s.r.o.Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. týchto súťažných podkladov.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 275 769,03
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45321000-3

Miesto dodania
Kód NUTS
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Výrobná pervádzka Veľký Krtíš, Osloboditeľov 45, 990 01 Veľký Krtíš
Opis obstarávania
Dielo podľa projektovej dokumentácie.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
275 769,03:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
OPKZP-PO4-SC421-2017-30:
Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 5 000 Euro. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s §114 ods. 2 ZVO vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 2) 2)Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a)v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b)v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 3) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-14T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-07-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-14T13:00:00
Miesto: Miesto: Ultima Ratio, s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ods. 5 a 6 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3 tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2)Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 3)Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 4)Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe. 5)Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: a)Poskytovateľ a ním poverené osoby, b)Útvar vnútorného audiu Riadiaceho orgánu alebo sprostrdkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, c)Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Eurpskeho dvora audítorov, f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismy SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 6)V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní. 7)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 8)Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore