Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok358/2019 Z.z.; Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky 266/2018 Z. z.
 • Zámok357/2019 Z.z.; Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
 • Zámok356/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok355/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • Zámok354/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<február  apríl>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 4/2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko
Kontaktná osoba: Bratislavský samosprávny kraj
Telefón: +421 248264143
Email: jana.kolajova@region-bsk.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 4/2019
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe dvojdomu na ul Račianska č. 105, Bratislava a rekonštrukcii stavebného objektu na ul. Strelkova č. 2 v Bratislave.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 265 365,85
bez DPH
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača / Račianska 105
Časť č.: 1.
Dodatočné kódy CPV
45211100-0

Miesto dodania
Kód NUTS
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Račianska ulica č. 105, 831 02 Bratislava, mestská časť Bratislava Nové Mesto s parcelným číslom 13132/2
Opis obstarávania
Predmetom 1. časti sú stavebné práce na stavebnom objekte Domova sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Rača (ďalej aj DSS a ZPS Rača) na Račianskej ulici č. 105 v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako PD) a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú výstavbu jednopodlažného rodinného dvojdomu s kapacitou 12 fyzických osôb pre potreby poskytovania sociálnych služieb. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v technickej správe (TS) projektovej dokumentácie v stupni realizačného projektu z 02/2017.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
834 359,12:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2017-17:
Doplňujúce informácie
Kód projektu: NFP302020M866 Názov projektu: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača Akronym: DSS a ZPS RAČA

Názov
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača / Strelkova 2
Časť č.: 2.
Dodatočné kódy CPV
45215221-2

Miesto dodania
Kód NUTS
SK01:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strelkova ulica č.2, 831 06 Bratislava, mestská časť Bratislava Rača s parcelnými číslami 1507/3, 1507/4, 1507/6 (v budúcnosti sa očakáva prepis parc.č. na 1507/6 a 1533/3)
Opis obstarávania
Predmetom 2. časti sú stavebné práce na stavebných objektoch DSS a ZPS Rača na Strelkovej ulici č. 2, v rozsahu prác a dodávok podľa projektových dokumentácií a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu v dvoch etapách: rekonštrukcia 2-podlažného objektu so suterénom na Strelkovej ulici č. 2 spojenú so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov za účelom vytvorenia nového stavebného konceptu a úpravu exteriéru. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v technickej správe (TS) projektovej dokumentácie v stupni realizačného projektu z 07/2017 a 09/2018.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
1 431 006,73:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2017-17:
Doplňujúce informácie
Kód projektu: NFP302020M866 Názov projektu: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača Akronym: DSS a ZPS RAČA

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Pre 1. časť: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: Vyžaduje sa uviesť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, osobitne za riadenie stavebných prác, osoby stavbyvedúceho. Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona): Podmienka účasti slúži pre overenie technickej schopnosti uchádzača dodať realizovať požadovaný predmet zákazky tým, že má na odborné vedenie stavebných prác k dispozícii osobu s príslušným oprávnením a minimálnou praxou s vedením stavebných prác na objektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je stavba podľa predmetu zmluvy. Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavby, ktoré spadajú do JKSO 803 budovy pre bývanie prípadne JKSO 803 7 domčeky rodinné dvojbytové a KS 11 bytové budovy podľa vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona. Vyžaduje sa uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona): Vzhľadom na to, že zákazka pozostáva z dvoch častí a uchádzači môžu predložiť ponuku na všetky časti, je opodstatnený predpoklad, že uchádzač pri plnení zmluvy využije aj kapacity subdodávateľov najmä v prípade, ak nebude disponovať dostatočnými kapacitami pre realizáciu stavebných prác realizovaných v rovnakom čase na dvoch rôznych miestach. Pre 2. časť: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: Vyžaduje sa uviesť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, osobitne za riadenie stavebných prác, osoby stavbyvedúceho. Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona): Podmienka účasti slúži pre overenie technickej schopnosti uchádzača dodať realizovať požadovaný predmet zákazky tým, že má na odborné vedenie stavebných prác k dispozícii osobu s príslušným oprávnením a minimálnou praxou s vedením stavebných prác na objektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je stavba podľa predmetu zmluvy. Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavby, ktoré spadajú do JKSO: 801 91 budovy domovov dôchodcov a penziónov pre dôchodcov, /alebo do KS 12 - skupiny 126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo podľa vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona. Vyžaduje sa uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona): Vzhľadom na to, že zákazka pozostáva z dvoch stavebných objektov a uchádzači predkladajú ponuku na oba stavebné objekty, je opodstatnený predpoklad, že uchádzač pri plnení zmluvy využije aj kapacity subdodávateľov. Verejný obstarávateľ už v čase vyhodnocovania ponúk má záujem vedieť od uchádzača, ktoré časti plnenia predmetu zákazky zabezpečí vlastnými kapacitami a ktoré prostredníctvom subdodávateľov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre 1. časť: K § 34 ods. 1 písm. g) zák. vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o jednej osobe s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho z riadenia stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú stavebné práce na objekte stavby podľa predmetu zákazky. Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavby, ktoré spadajú do JKSO 803 budovy pre bývanie prípadne JKSO 803 7 domčeky rodinné dvojbytové a KS 11 bytové budovy podľa vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. Uchádzač preukáže údaje za stavbyvedúceho nasledovnými dokladmi: - dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby) alebo ekvivalent, - profesijným životopisom s údajmi o praxi, osobitne o riadení stavieb stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru z pozície stavbyvedúceho (názov a sídlo odberateľa, názov stavby, popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od do); - čestným vyhlásením stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy, ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží zmluvu uzatvorenú medzi stavbyvedúcim a uchádzačom podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona. Pre 2. časť: K § 34 ods. 1 písm. g) zák. vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o jednej osobe s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho z riadenia stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú stavebné práce na objekte stavby podľa predmetu zákazky. Za stavebné práce rovnakého, alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavby, ktoré spadajú do JKSO: 801 91 budovy domovov dôchodcov a penziónov pre dôchodcov, /alebo do KS 12 - skupiny 126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo podľa vyhlášky č. 323/2010 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. Uchádzač preukáže údaje za stavbyvedúceho nasledovnými dokladmi: - dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby) alebo ekvivalent, - profesijným životopisom s údajmi o praxi, osobitne o riadení stavieb stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru z pozície stavbyvedúceho (názov a sídlo odberateľa, názov stavby, popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od do); - čestným vyhlásením stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy, ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží zmluvu uzatvorenú medzi stavbyvedúcim a uchádzačom podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona. Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí zákazky, vyžaduje sa, aby pre každú časť zákazky bolo preukázané splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zák. iným stavbyvedúcim. Pre obe časti: K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zák. sa vyžaduje, aby uchádzač uviedol minimálne podiel plnenia zo zmluvy a zároveň ich uviedol do zoznamu. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zák. verejný obstarávateľ taktiež požaduje, aby navrhovaní subdod. spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie za zhotovovanie stavebných prác sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdod. plniť. Vyžaduje sa, aby uchádzač uviedol, ktorej časti predmetu zákazky sa bude plnenie subdod. týkať, označením príslušných položiek v rozpočte s identifikáciou známeho subdod. alebo s uvedením, že subdodávateľ nie je známy v čase predkladania ponuky.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2019-04-15T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-10-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2019-04-16T10:00:00
Miesto: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Na zabezpečenie záväzku sa od úspešného uchádzača vyžaduje zádržné vo výške zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí do 90 dní od odovzdania diela. Podrobnosti sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. Zároveň verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona. Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Verejný obstarávateľ upozorňuje na osobitný režim fakturácie, ktorý je uvedený v návrhu zmluvy o dielo. 2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Bližšie informácie k spôsobu zaevidovania sa do verejnej súťaže konvertovanej do IS EVO ver. 18.0 zo strany uchádzača sú uvedené v príručke (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky5f7.html) a krátkych inštruktážnych videách (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html) zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 25 000,- EUR pre 1. časť/výstavba dvojdomu a 40 000,- EUR pre 2.časť/rekonštrukcia objektu. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. 6.Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-03-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore