Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok219/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku 1
  • Zámok218/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok217/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
  • Zámok216/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
  • Zámok215/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 22/ME/2019
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Kráľová pri Senci
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306061
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Kráľová pri Senci
Telefón: +421 903520052 Fax: +421 245901209
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kralovaprisenci.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 22/ME/2019
Hlavný kód CPV
42965000-8
Druh zákazky
Stručný opis
Názov predmetu zákazky: Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Biologicko-chemická učebňa Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných v zložení: Interaktívna tabuľa a dataprojektor, Pracovisko učiteľa, Notebook pre učiteľa, aplikačný software, Mobilné laboratórne pracovisko pre žiaka (8 ks), Mobilné laboratórne pracovisko pre učiteľa, Bezpečnostná skriňa na chemikálie, Žiacky stôl (8 ks), Žiacka stolička (16 ks), Didaktické pomôcky (súbor). Polytechnická učebňa Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných v zložení: Pracovisko učiteľa, Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Pracovisko žiaka na obrábanie kovov (5 ks), Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie (3 ks), Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, Kovová skriňa na odkladanie náradia (2 ks), Žiacka stolička do dielne (18 ks), Didaktické pomôcky (súbor). Jazyková učebňa Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a hnuteľných súborov v zložení: Interaktívny projektor, SW, adaptér, montážna sada, Učiteľský PC/notebook, Žiacka klientska stanica (9 ks), Učiteľská riadiaca stanica, Žiacke stoly (9 ks), Žiacke stoličky (18 ks) a Pracovisko učiteľa. Školská knižnica Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súborov v zložení: Počítač pre školského knihovníka, Notebook pre používateľov knižnice (5 ks), Tablet pre používateľov knižnice (5 ks), Knižnično-informačný systém, Čítačka čiarových kódov, Tlačiareň, kopírovací stroj, skener, tzn. multifunkčné zariadenie, Televízor, DVD prehrávač, Dataprojektor, Premietacie plátno, 15 knihovníckych regálov (15 ks), Knihovnícky regál na časopisy, Knihovnícky vozík, Stoly do študovne (20 ks), Stoličky do študovne (20 ks), Stolička pre školského knihovníka, Knižničný fond (súbor).
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 94 903,35
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje: Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 z dôvodu, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2019-08-14T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2020-06-15T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2019-08-14T10:00:00
Miesto: Obecný úrad Kráľová pri Senci, č. 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk . Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Zábezpeka podľa §46 ZVO sa nevyžaduje. Link na zverejnenú zákazku: https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=28629365&
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-07-18T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore