Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok184/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Zámok183/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
  • Zámok182/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
  • Zámok181/2020 Z.z.; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
  • Zámok180/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
  • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
  • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
október 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<september  november>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: TTS01/2018
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
TTS Steel, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50576615
Príbovce 343, 03842 Príbovce

Slovensko
Kontaktná osoba: TTS Steel, s.r.o.
Telefón: +421 903553762
Email: dana.kusnierova@ultimaratio.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: TTS01/2018
Hlavný kód CPV
42630000-1
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
OPIS
Názov
Technológia na inováciu výroby - Rezanie
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
51500000-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie pre rezanie ocele a nerezovej ocele. Zariadenia budú slúžiť na rezanie a pálenie výpalkov z oceľových a nerezových plechov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

Názov
Technológia na inováciu výroby - Tvárnenie
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
51500000-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky CNC tvárniaceho stroja pre ohýbanie oceľových plechov. Zariadenie bude slúžiť na ohýbanie výliskov z oceľových a nerezových výpalkov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

Názov
Technológia na inováciu výroby - Zváranie
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
51500000-7

42662000-4

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Zváracieho stroja a zváracieho stroja. Zariadenie bude slúžiť na zváranie zvarencov z oceľových a nerezových plechov, výpalkov a výliskov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

Názov
Technológia na inováciu výroby - Povrchové úpravy
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
51500000-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Tryskacieho zariadenia a tryskacieho boxu, priemyselného vysávača na abrazívum a kombinovaného cyklónového odlučovača. Technológia bude slúžiť na tryskanie kovových súčiastok a dielcov pred nanášaním farby.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

Názov
Technológia na inováciu výroby - Striekanie
Časť č.: 5
Dodatočné kódy CPV
51500000-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Striekacích zariadení. Zariadenie bude slúžiť pre nanášanie farieb na kovové súčiastky a dielce.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

Názov
Technológia na inováciu výroby - Kompresor
Časť č.: 6
Dodatočné kódy CPV
42120000-6

51500000-7

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TTS Steel, s.r.o., 038 42 Rakovo
Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Kompresoru. Zariadenie bude slúžiť pre napájanie ostatných výrobných technológií stlačeným vzduchom pre zabezpečenie ich funkčnosti.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH):80:
Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v kalendárnych dňoch):20:
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 80
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: VaI/DP/2016/3.1.1-03
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 172-389934
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY3:Technológia na inováciu výroby - Zváranie:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2019-09-26T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Nie
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 12 099,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-09-30T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore