Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok207/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
 • Zámok206/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
 • Zámok205/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej ...
 • Zámok204/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
 • Zámok203/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
 • Zámok8/2019 F.s.; Etický kódex pre výkon vnútorného auditu
 • Zámok7/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu, účinné od 01. 05. 2019
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 44489/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Hlohovec
Telefón: +421 333813384
Email: ingrid.lickova@hlohovec.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 44489/2018/133/LIC
Hlavný kód CPV
45316100-6
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
79993100-2

50232110-4

45311000-0

45317300-5

45316000-5

45310000-3

45220000-5

31500000-1

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Hlohovec
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie, komplexná prevádzka, oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia počas trvania záruky na predmet plnenia,realizácia stavebných objektov SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave a SO 04 nasvetlenie priechodov pre chodcov, investičné rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hlohovec podľa spracovaného projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2. Etapa v rozsahu 14 lokalít - SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia. Predmetom zákazky je aj prevádzkovanie, monitoring, správa a údržba celej sústavy verejného osvetlenia - zabezpečenie prevádzkyschopného stavu verejného osvetlenia v majetku Mesta Hlohovec počas celej doby trvania zmluvy.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 120
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 403049
Časť č.:
Názov: Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2016-12-14T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 2 851 965,39
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve predmetom ktorého boli nasledovné úpravy: položka č. 1.1.1.1.1.17 Svietidlo City Charm LED s Dynadim. Constaflux. City Touch v jednotkovej cene 751,00 ? bez DPH sa mení počet 24 ks svietidiel v celkovej cene 18 024,00 ? bez DPH na počet svietidiel 0 ks v celkovej cene 0,00 ?bez DPH; v položke č. 1.1.1.1.1.18 Svietidlo Histor. s LED modulom sa mení názov položky na Svietidlo Histor. s LED modulom (29ks) a svietidlo typu Jareau LED v zmysle požiadavky KPÚTT (60 ks z toho 2 ks rezerva) v jednotkovej cene 605,00 ? bez DPH a mení sa počet 87 ks svietidiel v celkovej cene 52 635,00 ? bez DPH na počet svietidiel 89 ks v celkovej cene 53 845,00 ? bez DPH; v položke č. 1.1.1.1.1.13 Svietidlo MiniLuma 20LED R4 s Dynadim. Constaflux. CityTouch v jednotkovej cene 480,50 ? bez DPH sa mení počet 880 ks svietidiel v celkovej cene 422 840,00 ? bez DPH na počet svietidiel 914 ks v celkovej cene 439 177,00 ? bez DPH; v položke č. 1.1.3.1.2.2.2.1 sa mení názov položky na Stožiar STK 60/60/3 resp. Stožiar historický atyp Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2017/9133-5/30157/JAK zo dňa 19.4.2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.5.2017 a ktorým dochádza k zmene spôsobu osvetlenia areálu Zámockej záhrady historickým typom LED svietidiel a stožiarov v počte 58 ks, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. č. ISS: 3A-ZOD-0041116/2016 číslo zmluvy objednávateľa ISS: 562/2016, v zmysle jej článku XIV. bod 14.3, pričom nedochádza k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny. Z uvedeného dôvodu sa zmenil aj termín ukončenia realizácie SO 01 - výmena svietidiel a vzdušných rozvodov do 31.10.2017. Uzatvorením dodatku č. 1 nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny - celková zmluvná cena sa znížila a nemení sa charakter zmluvy. Celková hodnota zákazky po úprave (Dodatku č. 1): 2 851 488,39 EUR bez DPH
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45316100-6
Dodatočné kódy CPV
79993100-2

50232110-4

45311000-0

45317300-5

45316000-5

45310000-3

45220000-5

31500000-1

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Hlohovec
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie, komplexná prevádzka, oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia počas trvania záruky na predmet plnenia,realizácia stavebných objektov SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave a SO 04 nasvetlenie priechodov pre chodcov, investičné rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hlohovec podľa spracovaného projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2. Etapa v rozsahu 14 lokalít - SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia. Predmetom zákazky je aj prevádzkovanie, monitoring, správa a údržba celej sústavy verejného osvetlenia - zabezpečenie prevádzkyschopného stavu verejného osvetlenia v majetku Mesta Hlohovec počas celej doby trvania zmluvy.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 120
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 2 851 488,39
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
nový odsek 5.1.2. znie nasledovne: SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy SO 04 - nasvetlenie priechodov pre chodcov do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy SO - údržba verejného osvetlenia v meste Hlohovec (zabezpečenie prevádzkyschopného stavu) - počas obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2026. nový odsek 5.1.3. znie nasledovne: SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia v rozsahu 14 lokalít do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 2 851 488,39
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 2 851 488,39
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore