Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 44489/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Hlohovec
Telefón: +421 333813384
Email: ingrid.lickova@hlohovec.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 44489/2018/133/LIC
Hlavný kód CPV
45316100-6
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
79993100-2

50232110-4

45311000-0

45317300-5

45316000-5

45310000-3

45220000-5

31500000-1

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Hlohovec
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie, komplexná prevádzka, oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia počas trvania záruky na predmet plnenia,realizácia stavebných objektov SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave a SO 04 nasvetlenie priechodov pre chodcov, investičné rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hlohovec podľa spracovaného projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2. Etapa v rozsahu 14 lokalít - SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia. Predmetom zákazky je aj prevádzkovanie, monitoring, správa a údržba celej sústavy verejného osvetlenia - zabezpečenie prevádzkyschopného stavu verejného osvetlenia v majetku Mesta Hlohovec počas celej doby trvania zmluvy.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 120
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 403049
Časť č.:
Názov: Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2016-12-14T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 2 851 965,39
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve predmetom ktorého boli nasledovné úpravy: položka č. 1.1.1.1.1.17 Svietidlo City Charm LED s Dynadim. Constaflux. City Touch v jednotkovej cene 751,00 ? bez DPH sa mení počet 24 ks svietidiel v celkovej cene 18 024,00 ? bez DPH na počet svietidiel 0 ks v celkovej cene 0,00 ?bez DPH; v položke č. 1.1.1.1.1.18 Svietidlo Histor. s LED modulom sa mení názov položky na Svietidlo Histor. s LED modulom (29ks) a svietidlo typu Jareau LED v zmysle požiadavky KPÚTT (60 ks z toho 2 ks rezerva) v jednotkovej cene 605,00 ? bez DPH a mení sa počet 87 ks svietidiel v celkovej cene 52 635,00 ? bez DPH na počet svietidiel 89 ks v celkovej cene 53 845,00 ? bez DPH; v položke č. 1.1.1.1.1.13 Svietidlo MiniLuma 20LED R4 s Dynadim. Constaflux. CityTouch v jednotkovej cene 480,50 ? bez DPH sa mení počet 880 ks svietidiel v celkovej cene 422 840,00 ? bez DPH na počet svietidiel 914 ks v celkovej cene 439 177,00 ? bez DPH; v položke č. 1.1.3.1.2.2.2.1 sa mení názov položky na Stožiar STK 60/60/3 resp. Stožiar historický atyp Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2017/9133-5/30157/JAK zo dňa 19.4.2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.5.2017 a ktorým dochádza k zmene spôsobu osvetlenia areálu Zámockej záhrady historickým typom LED svietidiel a stožiarov v počte 58 ks, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. č. ISS: 3A-ZOD-0041116/2016 číslo zmluvy objednávateľa ISS: 562/2016, v zmysle jej článku XIV. bod 14.3, pričom nedochádza k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny. Z uvedeného dôvodu sa zmenil aj termín ukončenia realizácie SO 01 - výmena svietidiel a vzdušných rozvodov do 31.10.2017. Uzatvorením dodatku č. 1 nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny - celková zmluvná cena sa znížila a nemení sa charakter zmluvy. Celková hodnota zákazky po úprave (Dodatku č. 1): 2 851 488,39 EUR bez DPH
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45316100-6
Dodatočné kódy CPV
79993100-2

50232110-4

45311000-0

45317300-5

45316000-5

45310000-3

45220000-5

31500000-1

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: mesto Hlohovec
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie, komplexná prevádzka, oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia počas trvania záruky na predmet plnenia,realizácia stavebných objektov SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave a SO 04 nasvetlenie priechodov pre chodcov, investičné rozšírenie verejného osvetlenia v meste Hlohovec podľa spracovaného projektu Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2. Etapa v rozsahu 14 lokalít - SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia. Predmetom zákazky je aj prevádzkovanie, monitoring, správa a údržba celej sústavy verejného osvetlenia - zabezpečenie prevádzkyschopného stavu verejného osvetlenia v majetku Mesta Hlohovec počas celej doby trvania zmluvy.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 120
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 2 851 488,39
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
nový odsek 5.1.2. znie nasledovne: SO 03 - výmena oceľových stožiarov v havarijnom stave do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy SO 04 - nasvetlenie priechodov pre chodcov do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy SO - údržba verejného osvetlenia v meste Hlohovec (zabezpečenie prevádzkyschopného stavu) - počas obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2026. nový odsek 5.1.3. znie nasledovne: SO 05 - investičné rozšírenie verejného osvetlenia v rozsahu 14 lokalít do 22.12. príslušného roka v rozsahu minimálne 1/10 celkového rozsahu podľa projektu, najneskôr do 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 2 851 488,39
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 2 851 488,39
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore