Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 01/11-O/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Sečovská Polianka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00332828
Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Sečovská Polianka
Telefón: +421 574882080 Fax: +421 574882081
Email: ousp@he.psg.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.secovskapolianka.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.secovskapolianka.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-stavebne-upravy-a-udrziavacie-prace-miestnej-k-13.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1556/summary
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 01/11/2018
Hlavný kód CPV
45233223-8
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici. Objektová skladba: SO 01 Miestna komunikácia Jestvujúca miestna komunikácia je v nevyhovujúcom stave. Vozovka je zdeformovaná v priečnom aj pozdĺžnom smere, čo vplýva na odvodnenie vozovky. Okrem porúch vozovky dochádza k rozpadávaniu jestvujúcich obrubníkov. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu miestnej komunikácie sa vybúrajú jestvujúce obrubníky (cestné, parkové), vybúrajú sa chodníky a vyfrézuje sa jestvujúca komunikácia v hr. 40 mm. Stavebné úpravy zahŕňajú uloženie nových cestných a parkových obrubníkov, vybudovanie nových chodníkov, novej vozovky a zhotovenie obrusnej vrstvy na vyfrézovaných úsekoch. Kategória miestnej komunikácie je MO 7/30 (red. 8/30), resp. 6,5/30 (red. 7,5/30). Šírka chodníkov je minimálne 2,0 m. Základný priečny sklon vozovky bude strechovitý v celej dĺžke komunikácie a to 2,00 %. Priečny sklon chodníka bude jednostranný 2,00 % smerom ku komunikácií. SO 02 Parkovisko Na Veternej ulici sa nachádza jestvujúce parkovisko s 11 parkovacími miestami. Toto parkovisko je v dnešnej dobe vysokej automobilizácie nepostačujúce z hľadiska kapacity pre túto lokalitu. Preto vzniká potreba vybudovania ďalších parkovacích miest, ktoré rieši tento stavebný objekt. Navrhnuté sú parkovacie miesta s kolmým státím s rozmermi jedného stojiska 2,5 x 6,0 m. Šírka príjazdovej komunikácie je 6,0 m (ul. Veterná). Pozdĺž komunikácie sú po ľavej strane jestvujúce kolmé parkovacie miesta, ku ktorým sa pribudujú nové parkovacie miesta. Jedno miesto je vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Počet jestvujúcich parkovacích miest je 11, nových 27. Celkový počet par všetkých parkovacích miest je 38. Povrch jestvujúcej parkovacej plochy je z asfaltového betónu, ktorý sa vyfrézuje v hrúbke 40 mm. Jestvujúce obrubníky, ktoré ohraničujú toto parkovisko sa v prípade dobrého technického stavu ponechajú. V mieste vytvorenia nových parkovacích miest sa vybudujú obrubníky podľa figuračného plánu. Následne sa vybuduje konštrukcia parkoviska.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 393 902,16
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV

Miesto dodania
Kód NUTS
SK041:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Sečovská Polianka, Veterná ulica.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici. Objektová skladba: SO 01 Miestna komunikácia Jestvujúca miestna komunikácia je v nevyhovujúcom stave. Vozovka je zdeformovaná v priečnom aj pozdĺžnom smere, čo vplýva na odvodnenie vozovky. Okrem porúch vozovky dochádza k rozpadávaniu jestvujúcich obrubníkov. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu miestnej komunikácie sa vybúrajú jestvujúce obrubníky (cestné, parkové), vybúrajú sa chodníky a vyfrézuje sa jestvujúca komunikácia v hr. 40 mm. Stavebné úpravy zahŕňajú uloženie nových cestných a parkových obrubníkov, vybudovanie nových chodníkov, novej vozovky a zhotovenie obrusnej vrstvy na vyfrézovaných úsekoch. Kategória miestnej komunikácie je MO 7/30 (red. 8/30), resp. 6,5/30 (red. 7,5/30). Šírka chodníkov je minimálne 2,0 m. Základný priečny sklon vozovky bude strechovitý v celej dĺžke komunikácie a to 2,00 %. Priečny sklon chodníka bude jednostranný 2,00 % smerom ku komunikácií. SO 02 Parkovisko Na Veternej ulici sa nachádza jestvujúce parkovisko s 11 parkovacími miestami. Toto parkovisko je v dnešnej dobe vysokej automobilizácie nepostačujúce z hľadiska kapacity pre túto lokalitu. Preto vzniká potreba vybudovania ďalších parkovacích miest, ktoré rieši tento stavebný objekt. Navrhnuté sú parkovacie miesta s kolmým státím s rozmermi jedného stojiska 2,5 x 6,0 m. Šírka príjazdovej komunikácie je 6,0 m (ul. Veterná). Pozdĺž komunikácie sú po ľavej strane jestvujúce kolmé parkovacie miesta, ku ktorým sa pribudujú nové parkovacie miesta. Jedno miesto je vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Počet jestvujúcich parkovacích miest je 11, nových 27. Celkový počet par všetkých parkovacích miest je 38. Povrch jestvujúcej parkovacej plochy je z asfaltového betónu, ktorý sa vyfrézuje v hrúbke 40 mm. Jestvujúce obrubníky, ktoré ohraničujú toto parkovisko sa v prípade dobrého technického stavu ponechajú. V mieste vytvorenia nových parkovacích miest sa vybudujú obrubníky podľa figuračného plánu. Následne sa vybuduje konštrukcia parkoviska. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov. 2.3.Celkové množstvo alebo rozsah: SO 01 Miestna komunikácia Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm 7 280,00 m2 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm 1 618,00 m2 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm 195,00 m2 SO 02 Parkovisko Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm 630,00 m2 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm 420,00 m2
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
393 902,16:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v intervale
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 1.5 Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): 3.1 podľa §34, ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 3.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. 3.5 Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2018 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo vestníku UVO. 3.6 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií komunikácií a spevnených plôch. 3.7 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 3.1): Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako: 400 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-30T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-02-28T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-30T11:00:00
Miesto: Obecný úrad Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka, miestnosť: zasadačka 2. NP
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.. 3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 4. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 5. Predmetné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 6. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 8. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.secovskapolianka.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-stavebne-upravy-a-udrziavacie-prace-miestnej-k-13.html a v systéme JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1556/summary 9. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO JOSEPHINE (ďalej aj "JOSEPHINE"). Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš, +421 905127229, halgas@stonline.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme JOSEPHINE. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE. 10. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 11 .Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-01T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore