Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok358/2019 Z.z.; Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky 266/2018 Z. z.
 • Zámok357/2019 Z.z.; Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
 • Zámok356/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok355/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • Zámok354/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<marec  máj>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: IoV
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Lednické Rovne
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317462
Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Lednické Rovne
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lednickerovne.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: LR_05_2017_EF
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
OPIS
Názov
ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU LEDNICKÉ ROVNE
Dodatočné kódy CPV
44111400-5

45261000-4

45261300-7

45310000-3

44221000-5

Miesto vykonania
SK022:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: K.ú. Lednické Rovne, číslo parcely C-KN 321/1
Opis obstarávania
Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Kritéria nákladov
Kritéria nákladov
Celková cena stavebných prác v EUR s DPH:90:
Lehota realizácie:10:
Informácie o fondoch EÚ
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov: ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU LEDNICKÉ ROVNE
Informácie o nepridelení zákazky
§ 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-04-08T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore