Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok218/2018 Z.z.; Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
 • Zámok217/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zámok216/2018 Z.z.; Zákon o rybárstve a o doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zámok215/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zámok214/2018 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok25/2018 Zb. rozh.; Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz ...
 • Zámok58/2016 Zb. ÚS.; Právne perfektné je len také podanie písomného oznámenia, ktoré je doručené Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky ako kolektívnemu orgánu, a nie jednotlivému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok11/2018 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 • Zámok10/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien
 • Zámok9/2018 F.s.; Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/008872/2018-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu
 • Zámok8/2018 F.s.; Dodatok 1 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442
 • 7/2018 F.s.; Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/020525/2017-724 k postupom v rámci procedúry vzájomnej dohody
ďalšie ...
 
Praktické informácie - Adresáre úradov - Daňový úrad
Okres Hlohovec
Kontaktné miesto DÚ Hlohovec
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7982201 (207,211,321), 048/4317222
Fax: 033/7423326
E-mail: dutt-hl.kontakt@financnasprava.sk
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore