dnes je 21.7.2024

Input:

1/1952 Sb., Vládní nařízení o hořlavinách a výbušninách, platné do 31.7.1965

č. 1/1952 Zb.
[zrušené č. 61/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. ledna 1952
o hořlavinách a výbušinách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) a podle § 15 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Každý, kdo zachází s látkami nebezpečnými snadnou vznětlivostí nebo výbušností, je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil požár, výbuch nebo jinak nepoškodil nebo neohrozil lidské zdraví, životy nebo národní majetek a jiné národohospodářské hodnoty.
(2) Kde to povaha věci připouští, nahradí se nebezpečné látky uvedené v odstavci 1 (suroviny, přísady) látkami méně nebezpečnými nebo látkami bezpečnými.
§ 2.
Hořlaviny a výbušiny.
Ministerstvo chemického průmyslu určí v dohodě s ministerstvy národní obrany, národní bezpečnosti a vnitra, které z látek uvedených v § 1 odst. 1 se považují za hořlaviny a které za výbušiny.
§ 3.
Schvalování výroben a skladišť hořlavin.
Výrobny a skladiště hořlavin schvaluje okresní národní výbor v součinnosti s orgánem inspekce práce, v podnicích podléhajících dozoru báňských úřadů v součinnosti s báňským úřadem.
§ 4.
Výroba výbušin.
K výrobě výbušin jsou oprávněny pouze národní podniky, jež určí ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvy národní obrany a národní bezpečnosti.
§ 5.
Schvalování výroben a skladišť výbušin.
(1) Výrobny a skladiště výbušin schvaluje, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, krajský národní výbor v součinnosti s krajským velitelstvím národní bezpečnosti a s orgánem inspekce práce.
(2) Skladiště výbušin v podnicích podléhajících dozoru báňských úřadů schvaluje báňský úřad v součinnosti s krajským národním výborem a krajským velitelstvím národní bezpečnosti.
(3) Ministerstvo chemického průmyslu může v dohodě s ministerstvy národní bezpečnosti a vnitra, jakož i s jinými zúčastněnými ministerstvy vyhradit schvalování některých výroben a skladišť výbušin příslušným ústředním úřadům.
§ 6.
Prováděcí předpisy.
(1) Podrobnější předpisy o opatřeních, která je třeba učinit k zamezení požáru nebo nehod při výrobě, zpracování, uskladňování, uvádění do oběhu, držbě, dopravě nebo používání hořlavin a výbušin, vydá ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po slyšení Československé pojišťovny, národního podniku, a pokud jde o bezpečnost při práci, též v dohodě s jednotnou odborovou organisací.
(2) Podrobnosti se zřetelem na místní poměry mohou v mezích obecných právních předpisů, vydaných podle odstavce 1, stanovit okresní národní výbory.
§ 7.
Ustanovení pro dopravu.
Pro dopravu hořlavin a výbušin platí předchozí ustanovení pouze potud, pokud pro ni nejsou nebo nebudou vydány zvláštní předpisy podle jiných zákonných stanovení.
§ 8.
Všeobecný dohled.
Národní výbory a orgány národní bezpečnosti dohlížejí na to, aby se zachovávaly předpisy o hořlavinách a výbušinách. Pokud jsou při tom dotčeny zájmy bezpečnosti při práci, činí tak v dohodě s orgány inspekce práce, a pokud jde o podniky