dnes je 2.12.2023

Input:

10/1969 Sb., Ústavní zákon o Radě obrany státu

č. 10/1969 Zb.
[zrušené č. 227/2002 Z.z.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 31. ledna 1969
o Radě obrany státu
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
(1) Budování ozbrojených sil a jejich řízení je jedním z předních úkolů patřících do působnosti Československé socialistické republiky.
(2) Zabezpečování obranné schopnosti země v míru i ve válce v národním hospodářství i na ostatních úsecích společného života, jakož i příprava občanů k obraně přísluší Československé socialistické republice ve spolupráci s Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou.
§ 2
Zřizuje se Rada obrany státu.
§ 3
(1) Rada obrany státu určuje hlavní směry přípravy a organizace obrany Československé socialistické republiky a činí opatření s tím spojená. K tomu cíli.
a) určuje základní koncepci výstavby branného systému ČSSR a v něm zejména výstavbu ozbrojených sil;
b) schvaluje základní opatření civilní obrany a přípravy státních orgánů a hospodářství v ČSSR pro případ války;
c) navrhuje vládě pro projednává s příslušnými ústředními orgány základní proporce ekonomického zabezpečení výstavby branného systému ČSSR a dbá přitom na hospodárně a účelné vynaložení prostředků na obranu;
d) schvaluje základní pojetí operačního plánu obrany ČSSR;
e) navrhuje příslušným ústavním orgánům opatření nutná k řízení státu v případě války;
f) činí závěry z vojensko-politického hodnocení mezinárodních vztahů a na základě toho navrhuje příslušným ústavním orgánům mezinárodně právní zabezpečení v zájmu obrany ČSSR, popřípadě jiná opatření vyplývající z mezinárodních závazků ČSSR;
g) v případech ohrožení ČSSR vnějším nepřítelem činí opatření ke zvýšení připravenosti státu k obraně, a to ještě před vyhlášením válečného stavu nebo vypovězením války;
h) za války rozhoduje o opatřeních spojených s vedením války.
(2) K provedení svých rozhodnutí podle odstavce 1 je Rada obrany státu oprávněna stanovit závazné úkoly federálním ministerstvům, federálním výborům a ostatním federálním ústředním orgánům státní správy a radám obrany republik.
(3) Rada obrany státu
a) podává Federálnímu shromáždění zprávy o přípravě a stavu obrany ČSSR a o svých závažnějších opatřeních a doporučuje mu opatření, která považuje za nutná a účelná;
b) může si od příslušných státních orgánů vyžadovat zprávy a návrhy o přípravě a organizaci obrany ČSSR.
§ 4
(1) V případě nenadálého napadení ČSSR vnějším nepřítelem, které znemožní na určitou dobu činnost předsednictva Federálního shromáždění vlády ČSSR, činí Rada obrany státu nezbytná a neodkladná opatření k obraně, jež by jinak příslušela těmto orgánům. Rada obrany státu určí zároveň způsob jejich vyhlášení.
(2) Nevysloví-li Federální shromáždění, jeho předsednictvo nebo vláda ČSSR na své nejbližší schůzi souhlas s opatřením Rady obrany státu, vydaným podle ustanovení odstavce 1, pozbývá takové opatření další platnosti.
§ 5
(1) Rada obrany státu se skládá z předsedy, místopředsedy a z dalších 4 až 8 členů.
(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady obrany státu jmenuje a odvolává president České socialistické republiky.
(3) President České socialistické