dnes je 3.12.2023

Input:

100/1961 Sb., Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami

č. 100/1961 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. září 1961
o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Nároky československého státu a československých právnických a fyzických osob proti rumunským dlužníkům, pokud se považují za vypořádané podle čl. 1 a 2 Dohody o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 51/1961 Sb. (dále jen „Dohoda“) zanikají dnem 24. března 1961.
(2) Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) a v jaké výši se poskytne náhrada osobám pozbyvším nároků, popřípadě jejich právním zástupcům. Dědicům ze zákona, kteří nepatří k okruhu osob uvedených v §§ 526 až 532 obč. zák., se však náhrada neposkytne; přitom je nerozhodné, kdy zůstavitel zemřel a jakou měl státní příslušnost.
§ 2
(1) Nároky rumunského státu a rumunských právnických a fyzických osob proti československým dlužníkům, pokud se podle čl. 1 a 2 Dohody považují za vypořádané, přecházejí na československý stát dnem 24. března 1961.
(2) Dlužníci jsou přechodem nároků podle ustanovení odstavce 1 zproštěni povinnosti plnit své závazky dosavadním věřitelům a jsou povinni plnit je československému státu. Vláda může stanovit, které z nároků, jež přecházejí na československý stát, nemají být vymáhány.
§ 3
Ministerstvo financí v rámci zásad stanovených vládou upraví podmínky, za kterých československý stát převezme od československých osob rumunské cenné papíry uvedené v čl. 6 Dohody.
§ 4
Rozhodovat ve věcech, na které se vztahují ustanovení § 1, § 2 odst. 1 a § 3, přísluší ministerstvu financí nebo orgánu jím pověřenému; o řízení v těchto věcech platí vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení.
§ 5
Ministerstvo financí stanoví podrobnosti k provedení zákona a Dohody, zejména za jakých podmínek se náhrada (§ 1 odst. 2) poskytne, jakož i o zániku nároku na náhradu.
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.