dnes je 9.12.2023

Input:

102/1960 Sb., Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze

č. 102/1960 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1960
o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1) V souvislosti s novou ústavní úpravou postavení a působnosti Slovenské národní rady se zrušují:
1. Slovenský statistický úřad,
2. Správa vodního hospodářství na Slovensku,
3. Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
4. Správa pro rozvoj místního hospodářství na Slovensku,
5. Slovenský úřad sociálního zabezpečení,
6. Státní arbitráž pro Slovensko,
7. Oblastní inspektorát jakosti potravinářských a zemědělských výrobků,
8. Státní plemenářská správa v Bratislavě.
(2) Zřizuje se Správa důchodů v Bratislavě jako zařízení Státního úřadu sociálního zabezpečení pro slovenské kraje. Správě důchodů v Bratislavě přísluší rozhodovat o přiznání důchodů. Správa má způsobilost být účastníkem řízení před soudy. V jejím čele je vedoucí.
§ 2
Podrobnosti o úkolech příslušných ústředních orgánů státní správy v souvislosti se zrušením oblastních orgánů uvedených v § 1 stanoví vláda.
§ 3
(1) Zrušuje se plavební správa v Praze.
(2) Působnost dosavadní plavební správy v Praze přechází na plavební správu v Bratislavě.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Široký v. r.