dnes je 21.7.2024

Input:

103/1951 Sb., Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči, platné do 30.6.1966

č. 103/1951 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o jednotné preventivní a léčebné péči.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Organisace a provádění preventivní a léčebné péče.
Úkoly preventivní a léčebné péče.
§ 1.
Stát poskytuje zdravotní péči preventivní a léčebnou jednotně tak, aby zabezpečil plynulou, soustavnou a hodnotnou péči o člověka, zaměřenou přednostně na pracující a na zajištění zdravého rozvoje nové generace.
§ 2.
Jednotnou preventivní a léčebnou péči plánuje, organisuje, řídí a kontroluje, bez újmy ustanovení § 13, ministerstvo zdravotnictví, a podle jeho směrnic a pokynů národní výbory (dále jen orgány státní zdravotní správy). Při plnění svých úkolů se tyto orgány v součinnosti s dobrovolnými organisacemi, zejména s jednotnou odborovou organisací, opírají o nejširší účast pracujících, jimž náleží také přímá kontrola nad prováděním preventivní a léčebné péče.
§ 3.
Orgány státní zdravotní správy jsou oprávněny činit všechna opatření potřebná k zajištění preventivní a léčebné péče; mohou zejména nařídit:
a) povinné zdravotní prohlídky obyvatelstva a diagnostické zkoušky,
b) povinné hlášení určitých nemocí nebo jiných skutečností významných s hlediska zajištění preventivní a léčebné péče,
c) provádění hromadných preventivních a léčebných opatření, jakož i opatření protiepidemických,
d) povinné léčení určitých nemocí.
§ 5.
Stát poskytuje preventivní a léčebnou péči
a) přednostně a bezplatně pojištěncům národního pojištění a jejich rodinným příslušníkům v rozsahu nároků podle předpisů o národní pojištění,
b) bezplatně v jiných případech v rozsahu a za podmínek stanovených jinými předpisy a
c) za náhradu ve všech ostatních případech.
§ 6.
Zdravotní obvody.
Poskytuje základní preventivní a léčebné péče je organisováno podle zdravotních obvodů, jejichž vymezení provedou národní výbory podle směrnic ministerstva zdravotnictví.
Výkonná zařízení.
§ 7.
(1) Pro poskytování preventivní a léčebné péče se stanoví tyto druhy výkonných zdravotnických zařízení:
a) nemocnice (zásadně se zdravotnickým střediskem):
okresní,
krajské;
b) odborné ústavy léčebné a ošetřovací (včetně ústavů lázeňských a klimatických):
léčebny pro tuberkulosu,
psychiatrické léčebny,
jiné odborné léčebny,
ozdravovny,
noční sanatoria,
ošetřovací ústavy;
c) zařízení ambulantní péče:
ošetřovatelské stanice,
lékařské stanice,
zdravotnická střediska obvodní, okresní a krajská;
d) zařízení péče o ženu a dítě:
porodnice,
kojenecké ústavy,
dětské domovy (pro děti do 3 let),
jesle,
ženské poradny,
dětské poradny;
e) výzkumné ústavy v oboru preventivní a léčebné péče;
f) transfusní stanice, stanice záchranné služby.
Pokud uvedená zařízení jsou výlučně určena pro péči o zaměstnance přímo v závodech, označují se jako závodní; pokud jsou určena pro péči o děti, označují se jako dětská. Zařízení, která využívají přírodních léčivých zdrojů, se označují jako lázeňská. Slouží-li zařízení zároveň účelům vysokoškolské lékařské výuky, označují se jako fakultní.
(2) Ministr zdravotnictví může nařízením stanovit další druhy zařízení preventivní a léčebné péče a měnit jejich