dnes je 2.12.2023

Input:

103/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, platné do 31.3.2004

č. 103/1963 Zb.
[zrušené č. 139/2002 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 19. prosince 1963,
kterou se dávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a po prodejní s Československým rybářským svazem podle § 24 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVÁ
Rybářství provozované hospodařením na rybnících
(k § 3 až 5 zákona)
§ 1
(1) Na rybnících hospodaří především podniky státního rybářství, aby dodávali pro tržní fond sladkovodní ryby a aby vyráběly násady pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů. Výjimečně se stejnými cíli hospodaří na rybnících i jiné socialistické organizace (např. jednotné zemědělské družstvo).
(2) Pro potřeby zarybňování rybářských revírů hospodaří na rybnících organizační složky Československého rybářského svazu.
(3) K plnění svých výzkumných a výukových úkolů hospodaří na rybnících též organizace rybářského výzkumu a školství.
§ 2
(1) Socialistické organizace jsou povinny hospodařit na rybnících podle plánů, které stanoví zejména výrobní úkoly, obsádky (druh, stáří a množství ryb), hnojiva a krmiva. Při stanovení plánu se vychází z jednotky plochy (1 ha) a přihlíží se k přirozené výrobnosti rybníků a intenzitě hnojení a krmení. Plán hospodaření na rybnících schvaluje jednotlivých organizacím orgán příslušný ke schvalování jejich hospodářských plánů. Plány hospodaření na rybnících organizačních složek Československého rybářského svazu schvalují jeho krajské výroby.
(2) Orgány, které schvalují plány hospodaření na rybnících, jsou povinny dbát o to, aby v rybnících byly chovány jen ryby z násad odchovaných organizacemi, které určí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, pokud to bude pro jejich oblast stanoveno (§ 20 zákona). Pro obsádku rybníků v jedné soustavě nebo ve stejném povodí musí být druhy ryb také stanoveny tak, aby nedocházelo k poškozování produkce vnikáním dravých a plevelných ryb.
§ 3
Socialistické organizace, které mají rybníky ve správě nebo užívání, jakož i ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci rybníků jsou povinni udržovat v řádném stavu hráze a ostatní rybniční zařízení rybníky letnit, zimovat, stokovat, odbahňovat, rekultivovat rybniční okraje a odstraňovat nežádoucí vodní porosty.
§ 4
Rybníky, na nichž lze řádně rybníkářsky hospodařit, jsou takové vodní nádrže, v nichž je možno podle jejich určení provozovat chov ryb a které lze podle potřeb rybníkářského hospodaření vypouštět a ryby z nich slovovat.
§ 5
Na rybnících, na nichž lze řádně rybníkářsky hospodařit, není dovolen sportovní rybolov. Tento zákaz neplatí pro rybníky, na nichž přechodně nelze rybníkářsky hospodařit; o tom, zda jde o takový rybník, rozhoduje okresní národní výbor.
ČÁST DRUHÁ
Rybářství provozované výkonem rybářského práva
Oddíl I
Rybářské revíry a hospodaření v nich
§ 6
Rybníky trvale nezpůsobilé k řádném rybníkářskému hospodaření
(k § 6 zákona)
Prohlásí-li okresní národní