dnes je 9.12.2023

Input:

104/1951 Sb., Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

č. 104/1951 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 2000 Kčs měsíčně.
(2) K výchovnému z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 4000 Kčs měsíčně.
(3) Důchodem podle odstavců 1 a 2 se rozumí hrubá výše důchodu bez výchovného a bez zvýšení důchodu pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.
(4) Vánoční přídavek činí:
1. k důchodům, které byly zvýšeny pro bezmocnost důchodce, vyjímaje důchody sirotků 750 Kčs;
2. k důchodům invalidnímu a starobnímu, k důchodu úrazovému, je-li výdělečná schopnost snížena úrazem alespoň o 50 %, k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k sociálnímu důchodu, vyjímaje sociální důchod sirotků 500 Kčs;
3. k důchodům oboustranných sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků,
a) které byly zvýšeny pro bezmocnost 450 Kčs;
b) v ostatních případech 300 Kčs;
4. k výchovnému a k důchodům jednostranných sirotků,
a) které byly zvýšeny pro bezmocnost 225 Kčs;
b) v ostatních případech 150 Kčs.
§ 2.
(1) K zaopatřovacím požitkům vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků určených na péči o tyto poškozence vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku 2000 Kčs měsíčně.
(2) K příplatkům na děti vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku 4000 Kčs měsíčně.
(3) Zaopatřovacími požitky podle odstavců 1 a 2 se rozumí hrubá výše zaopatřovacích požitků bez příplatků na děti a bez příplatku ošetřovacího nebo slepeckého.
(4) Vánoční přídavek činí:
1. k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek 750 Kčs;
2. k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle zákona č. 164/1946 Sb. snížena alespoň o 45 %, jakož i k zaopatřovacím požitkům vdovy, vdovce a družky 500 Kčs;
3. k zaopatřovacím požitkům oboustranných sirotků, rodičů a jiných pozůstalých 300 Kčs;
4. k příplatku na každé dítě a k zaopatřovacím požitkům jednostranných sirotků 150 Kčs.
§ 3.
(1) Vánoční přídavek nenáleží
1. důchodcům, kteří mají jako zaměstnanci (učni) nárok na vánoční příspěvek za rok 1951, a zaměstnaným důchodcům, kterým nenáleží vánoční příspěvek proto, že jejich průměrná hrubá měsíční mzda (plat), bez odměny za práci přes čas, přesahuje v posledních 6 měsících 3500 Kčs měsíčně nebo proto, že bez