dnes je 2.12.2023

Input:

106/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka - Gönyü

č. 106/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. května 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje-Rajka Gönyü
Dne 27. února 1968 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü.
Podle svého článku 22 vstoupila Dohoda v platnost dnem 27. února 1968. Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republikdy a vládou Maďarskej ĺudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ĺudovej republikdy prihliadajúc na Dohovor o režime plavby na Dunaji, podpísaný v Belehrade 18. augusta 1948, a na uznesenie Dunajskej komisie, prijaté na jej III. zasadnutí konanom 10. - 15. decembra 1950 v Galaci, dohodli sa v záujme zabezpečenia a zlepšenia podmienok plavby v československo-maďarskom hraničnom úseku Dunaja uzavrieť dohodu o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü.
Na tento účel splnomocnila
vláda Československej socialistickej republiky
Josefa Smrkovského,
ministra lesného a vodného hospodárstva,
vláda Maďarskej ĺudovej republiky
Dégena Imre,
vedúceho Hlavnej správy vodného hospodárstva,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:
Článok 1
Účel a názov riečnej administrácie
(1) Zmluvné strany zriaďujú v spoločnom československo-maďarskom úseku Dunaja Rajka-Gönyü riečnu administráciu na zabezpečovanie potrebných hydrotechnických prác za účelom udržiavania a zlepšenia plavebnej dráhy a na úpravu podmienok plavby (ďalej Administrácia).
(2) Administrácia sa nazýva slovensky: „Riečna administrácia v úseku Dunaja Rajka-Gönyü“ maďarsky: „Rajka-Gönyüi Dunaszakasz Folyami Igazgatóság“.
Článok 2
Sídlo Administrácie
Sídlom Administrácie je Komárno, Československá socialistická republika.
Článok 3
Pósobnosť Administrácie
Pósobnosť Administrácie sa vzťahuje miestne na úsek koryta toku Dunaja od Rajky po Gönyü medzi riečnym km 1850 a 1791 (ďalej úsek).
Článok 4
Právne postavenie a úľavy Administrácie
(1) Administrácia ako spoločná československo-maďarská organizácia je právnickou osobou.
(2) Administrácia sa skladá z Rady (článok 10) a sekretariátu na čele s riaditeĺom.
(3) Právne postavenie a úľavy Administrácie sa riadia Dohodou o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu, podpísanou vo Varšave 9. septembra 1966.
Článok 5
Úradné jazyky, pečať a vlajka Administrácie
(1) Úradnými jazykmi Administrácie sú jazyky český, slovenský a maďarský.
(2) Administrácia má úradnú pečať a vlajku, na ktorých sa dohodla Rada.
Článok 6
Právomoc Administrácie
(1) Do právomoci Administrácie patria najmä tieto úlohy:
a) obstarávanie štúdií, prieskumných a výskumných prác