dnes je 2.12.2023

Input:

108/1960 Zb., Zákon o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady

108/1960 Zb.
[zrušené č. 93/1964 Zb.]
ZÁKON
z 12. júla 1960
o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto úsekoch štátnej správy:
a) v plánovaní
b) vo financiách
c) v pôdohospodárstve
d) vo výstavbe
e) v školstve a kultúre
f) v zdravotníctve
g) v spravodlivosti
h) v štátnej kontrole.
(2) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady okrem úloh zverených im v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady pôsobia v úsekoch štátnej správy podľa odseku 1 v rozsahu určenom vládou.
§ 2
(1) Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.
(2) Predsedom Slovenskej plánovacej komisie je podpredseda Slovenskej národnej rady.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.