dnes je 8.12.2023

Input:

109/1965 Sb., Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

č. 109/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 301/2005 Z.z.]
PŘEDSEDNICTVO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
vyhlašuje úplné znění zákona
ze dne 29. listopadu 1961
č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 17. června 1965 č. 57 Sb.:
ZÁKON
o trestním řízení soudním (trestní řád)
PŘEHLED
ustanovení trestního řádu
 
ČÁST PRVNÍ
 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
Hlava první
 
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
Účel zákona
§ 1
Základní zásady trestního řízení
§ 2
Spolupráce se společenskými organizacemi
§ 3-6
Součinnost státních a jiných orgánů
§ 7 a 8
Posuzování předběžných otázek
§ 9
Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
§ 10
Nepřípustnost trestního stíhání
§ 11
Výklad některých pojmů
§ 12
Hlava druhá
 
SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ
 
Oddíl první
 
Pravomoc a příslušnost soudů
 
Výkon trestního soudnictví
§ 13
Pravomoc vojenských soudů
§ 14 a 15
Věcná příslušnost
§ 16 a 17
Místní příslušnost
§ 18 a 19
Společné řízení
§ 20 a 21
Příslušnost několika soudů
§ 22
Vyloučení a spojení věcí
§ 23
Spory o příslušnost
§ 24
Odnětí a přikázání věci
§ 25 a 26
Oddíl druhý
 
Pomocné osoby
 
Zapisovatel
§ 27
Tlumočník
§ 28 a 29
Oddíl třetí
 
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
 
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
§ 30 a 31
Oddíl čtvrtý
 
Obviněný
 
Obviněný
§ 32
Práva obviněného
§ 33
Zákonný zástupce obviněného
§ 34
Oddíl pátý
 
Obhájce
 
Obhájce
§ 35
Nutná obhajoba
§ 36
Zvolený obhájce
§ 37
Ustanovený obhájce
§ 38-40
Povinnosti a práva obhájce
§ 41
Oddíl šestý
 
Zúčastněná osoba
 
Zúčastněná osoba
§ 42
Oddíl sedmý
 
Poškozený
 
Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody
§ 43-46
Zajištění nároku poškozeného
§ 47-49
Oddíl osmý
 
Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
 
Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
§ 50 a 51
Hlava třetí
 
OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKOLECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 
Způsob provádění úkonů trestního řízení
§ 52
Oddíl první
 
Dožádání
 
Dožádání
§ 53 a 54
Oddíl druhý
 
Protokol
 
Sepisování protokolu
§ 55
Podpisování protokolu
§ 56
Oprava protokolu
§ 57
Protokol o hlasování
§ 58
Oddíl třetí
 
Podání
 
Podání
§ 59
Oddíl čtvrtý
 
Lhůty
 
Počítání lhůt
§ 60
Navrácení lhůty
§ 61
Oddíl pátý
 
Doručování
 
Obecné ustanovení
§ 62
Doručování do vlastních rukou
§ 63
Odepření přijetí
§ 64
Oddíl šestý
 
Nahlížení do spisů
 
Nahlížení do spisů
§ 65
Oddíl sedmý
 
Pořádková pokuta
 
Pořádková pokuta
§ 66
Hlava čtvrtá
 
ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ
 
Oddíl první
 
Vazba
 
Důvody vazby
§ 67
Rozhodnutí o vazbě
§ 68
Příkaz k dodání do vazby
§ 69
Vyrozumění o vzetí do vazby
§ 70
Trvání vazby
§ 71 a 72
Nahrazení vazby zárukou společenské organizace nebo
 
Slibem obviněného
§ 73
Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
§ 74
Oddíl druhý
 
Zadržení
 
Zadržení obviněného vyšetřovatelem nebo
 
vyhledávacím orgánem
§ 75
Zadržení osoby podezřelé
§ 76
Rozhodnutí prokurátora o zadržené osobě
§ 77
Oddíl třetí
 
Vydání a odnětí věci
 
Povinnost k vydání věci
§ 78
Odnětí věci
§ 79
Vrácení věci
§ 80 a 81
Oddíl čtvrtý
 
Domovní a osobní prohlídka
 
Důvody domovní a osobní prohlídky
§ 82
Příkaz k prohlídce
§ 83
Předchozí výslech
§ 84
Výkon prohlídky
§ 85
Oddíl pátý
 
Zadržení a otevření zásilek
 
Zadržení zásilek
§ 86